Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2009, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Pavel M a t e j o v i č, Nikdy nie si sama ako literárny gýč? 81 Tomáš H o r v á t h, Niekoľko čudných udalostí vyrozprávaných na Baker Street – 2. časť 98 ROZHĽADY Erika B r t á ň o v á, Niekoľko poznámok k časovej veršovanej skladbe Mateja Markoviča st. 125 Miriam S u c h á n k o v á, Proroctvo doktora Stankovského alebo nutnosť voľby. Cesta hľadania ľudskej a umeleckej integrity (Jozef Cíger Hronský: Proroctvo doktora Stankovského) 136 RECENZIE Mýtus a geografie : svět, prostor a jejich chápání ve starších a novějších kulturách (Jana P á t k o v á) 154 Doruľa, Ján (ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry (Jana P á c a l o v á) 156 Mikulová, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna (Vladimír P e t r í k) 158 Horváth, Tomáš: Ján Hrušovský a modernizmus (Jana K u z m í k o v á) 159 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Žáner traktátu a modlitby v kultúre 17. a 18. storočia ( Oľga V a n e k o v á – Adelaida M e z e i o v á) 163 Vedecký seminár pri príležitosti jubilea Rudolfa Chmela (Ivana T a r a n e n k o v á) 166 Vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Petríka (Jana P á c a l o v á) 167

Articles Pavel M a t e j o v i č, You Are Never Alone as a Literary Trash? 81 Tomáš H o r v á t h, Some Weird Events Have Been Told in the Baker Street – 2nd Part 98 Views Erika B r t á ň o v á, Some Notes on Temporal Verse Composition by Matej Markovič, Senior 125 Miriam S u c h á n k o v á, Prophecy of Doctor Stankovský or Necessity of Making a Choice. Way of Seeking Human and Artistic Integrity (Jozef Cíger Hronský: Proroctvo doktora Stankovského) 136 Reviews 154 From Scholarly Life 163

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: