Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Michal H a b a j, Ján Smrek (Cválajúce dni) 405 Jana K u z m í k o v á, J. Nižnánsky a J. Cíger-Hronský: Život ako legenda podľa Čachtickej panej a Andreasa Búra Majstra 422 ROZHĽADY Jana P a c á l o v á, Ján Kollár a rozprávky v Národných spievankách 432 Iva M á l k o v á, Komplementarita a asymetrie (česká a slovenská beletristická tvorba, kritika a teorie ve vybraných časopisech šedesátých let 20. století jako obraz literárních vztahů) 442 Katarína I h r i n g o v á, Strojopisné umenie a vizualizácia básnických textov 452 AKO ČÍTAŤ TRAKTÁTOVÚ LITERATÚRU Janka P e t ő c z o v á – M a t ú š o v á, Hudobnoteoretický traktát ako prameň muzikologického poznania 463 Ivona K o l l á r o v á, Predhovor ako prameň pre odkrývanie dejín knižnej kultúry? 468 RECENZIE Mikulová, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna (Dana K r š á k o v á) 470 Rédey, Zoltán: Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačno kultúrnych premien (Valér M i k u l a) 472 Chatman, Seymour: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu (Miriam S u c h á n k o v á) 476 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Otázniky nad osmičkami (Adelaida M e z e i o v á) 479 Posledné veci človeka v slovenskej kultúre 17. – 18. storočia (Jana P á c a l o v á) 481

Articles Michal H a b a j, Ján Smrek (Galloping Days) 405 Jana K u z m í k o v á, J. Nižnánsky a J. Cíger-Hronský: Life as a Legend According to The Lady of Čachtice and Andreas Búr Master 422 Views Jana P a c á l o v á, Ján Kollár and Fairy-Tales in the National Songs 432 Iva M á l k o v á, Complementarity and Asymmetry (Czech and Slovak Fiction, Critics and Theory in Selected Magazines from the 60-tieth of the 20th As a Picture of Literary Relations) 442 Katarína I h r i n g o v á, The Art of Typing and Visualisation of Poetic Texts 452 How to Read a Tract Literature (Continuation II) Janka P e t ő c z o v á – M a t ú š o v á, Tract on the Theory of Music As a Source of Musicological Knowledge 463 Ivona K o l l á r o v á, Foreword As a Source for Discovery of History Book Culture? 468 Reviews 470 From Scholarly Life 479

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: