Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 0-0

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE René B í l i k, Rozprávanie obyčajného alebo príbehy dlhého trvania (Historické prózy Jozefa Horáka, Margity Figuli a Ľuda Zúbka) 317 František K o l i, K vývinu slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia 348 AKO ČÍTAŤ TRAKTÁTOVÚ LITERATÚRU Erika B r t á ň o v á, „Milecov traktát“ z literárnohistorického hľadiska 370 Jan M a l u r a, Pohyb mezi žánry (Čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy) 378 Timotea V r á b l o v á, Funkcia satanského motívu v náboženskom texte O lstech a chytrostech ďábelských 387 RECENZIE Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia (Iva M á l k o v á) 399 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Česko-slovenské konfrontácie VII. (Radoslav P a s s i a) 403

Articles René B í l i k, Telling about Ordinary or Stories of Long Duration (Historical prose of Jozef Horák, Margita Figuli and Ľudo Zúbek) 317 František K o l i, Remarks on Development of Slovak the 2nd Half of 20th Century Prose 348 How to Read a Tract Literature Erika B r t á ň o v á, „Milec´s Tract“ from the Aspect of the History of Literature 370 Jan M a l u r a, Move among Genres (Reading of the Tract O lstech a chytrostech ďábelských – About Deception and Tricks of the Devil – from the Aspect of the History of Literature) 378 Timotea V r á b l o v á, Function of Satanic Motive in the Reeligion Text O lstech a chytrostech ďábelských - – About Deception and Tricks of the Devil 387 Reviews 399 From Scholarly Life 403

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: