Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2006, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Valér M i k u l a Kúpeľňa („Hygienická láska“ u Tatarku) 89 Pavel M a t e j o v i č, Písanie ako cesta k vlastnej skutočnosti (Milan Šimečka: Listy z väzenia, Dopisy z vězení) 100 Ivana T a r a n e n k o v á, Potvrdzovanie východísk (Názory S. H. Vajanského na kultúru, umenie a literatúru v priebehu rokov 1882 – 1890) 110 ROZHĽADY Pavol K o p r d a, Renesančná ľúbostná poézia talianska, chorvátska, maďarská, slovenská a poľská vo vzťahu k petrarkizmu 130 OSOBNE A NEOSOBNE Ľubomír Ď u r o v i č, Druhá emigrácia Egona Hostovského 155 KRONIKA Nielen k prameňom... (Salutácia k životnému jubileu Gizely Gáfrikovej) (Jozef M i n á r i k) 158 RECENZIE Lauček, Anton: Výrobný román (Adam B ž o c h) 162 Druhý život antického mýtu (Daniel Š k o v i e r a) 163

Articles Valér M i k u l a A Bathroom (“Hygienic love“in the Works of Tatarka) 89 Pavel M a t e j o v i č, Writing As a Way Towards the Reality (Milan Šimečka: Listy z väzenia, Dopisy z vězení – Letters from the Prison) 100 Ivana T a r a n e n k o v á, The Comfirmation of the Starting points (The Opinions of S. H. Vajanský on Culture, Arts and Literature during 1882 – 1890) 110 Views Pavol K o p r d a, Italian, Croatian, Magyar, Slovak, Polish Love Renaissance Poetry in Relation to a Petrarca Style 130 Personally and Inpersonally Ľubomír Ď u r o v i č, The Second Emigration of Egon Hostovský 155 Chronicles 158 Reviews 162

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: