Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

JE NEDOROZUMENIE MEDZI KOMPATIBILISTAMI A INKOMPATIBILISTAMI LEN VERBÁLNE?

In: Filozofia, vol. 74, no. 9
Tomáš Kollárik
Detaily:
Rok, strany: 2019, 768 - 784
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
schopnosť, schopnosť konať inak, determinizmus, indeterminizmus, kompatibilizmus, inkompatibilizmus, slobodná vôľa Ability – Ability to do otherwise – Determinism – Indeterminism – Compatibilism – Incompatibilism – Free will
Typ článku: State
Typ dokumentu: Časopis
O článku:
Cieľom práce je ukázať, že nedorozumenie medzi kompatibilistami a inkompatibilistami o zlučiteľnosti slobodnej vôle determinizmu je len verbálne, pretože hoci jedna strana sporu tvrdí, kým druhá zamieta, že slobodná vôľa je zlučiteľná s determinizmom, v skutočnosti obe pripisujú slovám „slobodná vôľa“ odlišný význam. Môžeme teda akceptovať obe tézy, kompatibilistov aj inkompatibilistov, pretože netvoria kontradiktorický pár. Moja metóda spočíva v tom, že frázu byť schopnosťou konať inak analyzujem ako vlastnosť schopností a frázu mať schopnosť konať inak ako vlastnosť aktérov. Výsledky uskutočnenej analýzy mi umožnia nezaujaté porovnanie nevyhnutných podmienok, ktoré podľa kompatibilistov, respektíve inkompatibilistov aktér musí splniť, aby mal schopnosť konať inak. Ako sa očakávalo, ukážem, že tieto podmienky nie sú rovnaké.
Ako citovať:
ISO 690:
Kollárik, T. 2019. JE NEDOROZUMENIE MEDZI KOMPATIBILISTAMI A INKOMPATIBILISTAMI LEN VERBÁLNE?. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 768-784. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.6

APA:
Kollárik, T. (2019). JE NEDOROZUMENIE MEDZI KOMPATIBILISTAMI A INKOMPATIBILISTAMI LEN VERBÁLNE?. Filozofia, 74(9), 768-784. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.6
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV
Publikované: 27. 11. 2019