Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

JE NEDOROZUMENIE MEDZI KOMPATIBILISTAMI A INKOMPATIBILISTAMI LEN VERBÁLNE?

In: Filozofia, vol. 74, no. 9
Tomáš Kollárik
Detaily:
Rok, strany: 2019, 768 - 784
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
schopnosť, schopnosť konať inak, determinizmus, indeterminizmus, kompatibilizmus, inkompatibilizmus, slobodná vôľa Ability – Ability to do otherwise – Determinism – Indeterminism – Compatibilism – Incompatibilism – Free will
Typ článku: State / Original Articles
Typ dokumentu: Časopis / Journal
O článku:
Cieľom práce je ukázať, že nedorozumenie medzi kompatibilistami a inkompatibilistami o zlučiteľnosti slobodnej vôle determinizmu je len verbálne, pretože hoci jedna strana sporu tvrdí, kým druhá zamieta, že slobodná vôľa je zlučiteľná s determinizmom, v skutočnosti obe pripisujú slovám „slobodná vôľa“ odlišný význam. Môžeme teda akceptovať obe tézy, kompatibilistov aj inkompatibilistov, pretože netvoria kontradiktorický pár. Moja metóda spočíva v tom, že frázu byť schopnosťou konať inak analyzujem ako vlastnosť schopností a frázu mať schopnosť konať inak ako vlastnosť aktérov. Výsledky uskutočnenej analýzy mi umožnia nezaujaté porovnanie nevyhnutných podmienok, ktoré podľa kompatibilistov, respektíve inkompatibilistov aktér musí splniť, aby mal schopnosť konať inak. Ako sa očakávalo, ukážem, že tieto podmienky nie sú rovnaké.
The goal of this paper is to show that disagreement between compatibilists and incompatibilists about compatibility of free will with determinism is merely verbal, since although one side of the dispute claims that free will is compatible with determinism, whereas the other side denies it, they in fact ascribe to the expression „free will“ a different meaning. One can thus accept both the compatibilist thesis as well as the incompatibilist thesis, as these two do not constitute a contradictory pair. My method consists in analysing the meaning of the phrase being an ability to do otherwise as a property of abilities and the meaning of the phrase having an ability to do otherwise as a property of agents. The outcome of conducted analysis enables me to make an unbiased comparison of necessary conditions which compatibilists and incompatibilists expect to hold if agents are to have the ability to do otherwise. It is shown, as expected, that these conditions are not the same.
Ako citovať:
ISO 690:
Kollárik, T. 2019. JE NEDOROZUMENIE MEDZI KOMPATIBILISTAMI A INKOMPATIBILISTAMI LEN VERBÁLNE?. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 768-784. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.6

APA:
Kollárik, T. (2019). JE NEDOROZUMENIE MEDZI KOMPATIBILISTAMI A INKOMPATIBILISTAMI LEN VERBÁLNE?. Filozofia, 74(9), 768-784. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.6
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV / Institute of Phillosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Publikované: 27. 11. 2019