Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

SUBJEKTÍVNY VKUS A ARGUMENTÁCIA

In: Filozofia, vol. 74, no. 9
Marián Zouhar
Detaily:
Rok, strany: 2019, 754 - 767
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Argumentácia – tvrdenie – koordinácia – bezchybná nezhoda – predikáty osobného vkusu – presupozícia Argumentation – Assertion – Coordination – Faultless disagreement – Predicates of personal taste – Presupposition
Typ článku: State
Typ dokumentu: Časopis
O článku:
Argumentácia sa zvyčajne používa na dosiahnutie stavu, v ktorom jeden účastník dialógu privedie druhého účastníka k akceptácii presvedčenia, ktoré prezentuje. Táto myšlienka je prijateľná v prípade debát o (objektívnych) faktoch. V prípade debát o subjektívnom vkuse však ich účastníci zvyčajne dosiahnu iný výsledok; často sa stáva, že svoj dialóg ukončia v stave, v ktorom svoju debatu považujú za rozriešenú, no udržiavajú si svoje východiskové stanoviská. Ak debaty o vkuse, ktoré končia v takomto stave, obsahujú argumenty, môžeme sa pýtať, aký je pravý zmysel použitia argumentov v takýchto debatách. Stať sa zaoberá touto problematikou. Hlavná myšlienka spočíva v tom, že účastníci debaty koordinujú svoje postoje, a to tým, že svojich oponentov privedú k tolerancii svojich subjektívnych postojov k predmetu diskusie. Táto odpoveď sa formuluje v rámci kontextualistickej sémantiky predikátov osobného vkusu.
Ako citovať:
ISO 690:
Zouhar, M. 2019. SUBJEKTÍVNY VKUS A ARGUMENTÁCIA. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 754-767. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.5

APA:
Zouhar, M. (2019). SUBJEKTÍVNY VKUS A ARGUMENTÁCIA. Filozofia, 74(9), 754-767. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.5
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV
Publikované: 27. 11. 2019