Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

SUBJEKTÍVNY VKUS A ARGUMENTÁCIA

In: Filozofia, vol. 74, no. 9
Marián Zouhar
Detaily:
Rok, strany: 2019, 754 - 767
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Argumentácia – tvrdenie – koordinácia – bezchybná nezhoda – predikáty osobného vkusu – presupozícia Argumentation – Assertion – Coordination – Faultless disagreement – Predicates of personal taste – Presupposition
Typ článku: State / Original Articles
Typ dokumentu: Časopis / Journal
O článku:
Argumentácia sa zvyčajne používa na dosiahnutie stavu, v ktorom jeden účastník dialógu privedie druhého účastníka k akceptácii presvedčenia, ktoré prezentuje. Táto myšlienka je prijateľná v prípade debát o (objektívnych) faktoch. V prípade debát o subjektívnom vkuse však ich účastníci zvyčajne dosiahnu iný výsledok; často sa stáva, že svoj dialóg ukončia v stave, v ktorom svoju debatu považujú za rozriešenú, no udržiavajú si svoje východiskové stanoviská. Ak debaty o vkuse, ktoré končia v takomto stave, obsahujú argumenty, môžeme sa pýtať, aký je pravý zmysel použitia argumentov v takýchto debatách. Stať sa zaoberá touto problematikou. Hlavná myšlienka spočíva v tom, že účastníci debaty koordinujú svoje postoje, a to tým, že svojich oponentov privedú k tolerancii svojich subjektívnych postojov k predmetu diskusie. Táto odpoveď sa formuluje v rámci kontextualistickej sémantiky predikátov osobného vkusu.
Argumentation is usually used to achieve a state in which one participant of a dialogue brings another participant to accept a belief the former presents. This idea is acceptable when it comes to disputes about (objective) facts. In the case of disputes about subjective tastes, however, the participants usually achieve a different kind of result; it often happens that they end their dialogue in a state in which they take their dispute to be resolved and, yet, retain their initial standpoints. If the disputes about tastes that end up in this state contain arguments, one may wonder what the proper use of argumentation in such disputes is. The present paper addresses this issue. The main idea consists in that the participants coordinate their positions by bringing their opponents to tolerate their respective subjective attitudes toward the items under discussion. This kind of response is framed by a contextualist semantics of predicates of personal taste.
Ako citovať:
ISO 690:
Zouhar, M. 2019. SUBJEKTÍVNY VKUS A ARGUMENTÁCIA. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 754-767. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.5

APA:
Zouhar, M. (2019). SUBJEKTÍVNY VKUS A ARGUMENTÁCIA. Filozofia, 74(9), 754-767. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.5
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV / Institute of Phillosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Publikované: 27. 11. 2019