Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

SĽUBY A PROCEDÚRY

In: Filozofia, vol. 74, no. 9
Vladimír Marko
Detaily:
Rok, strany: 2019, 735 - 753
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
sľub, podmienený sľub, záväzok, zmluva, ponuka, prijatie, súhlas, dohoda, procedúra Promise – Conditional promise – Obligation – Commitment – Contract – Offer – Acceptance – Agreement – Procedure
Typ článku: State / Original Articles
Typ dokumentu: Časopis / Journal
O článku:
V práci sa snažíme poukázať na nedostatky niektorých názorov, ktoré zastávajú zjednodušenú predstavu, že sľub je akt, ktorý, jeho vyjadrením, sľubujúceho priamo zaväzuje. Sľuby, či v morálnej alebo legálnej sfére, vznikajú a prebiehajú v komunikácii a týmto spôsobom formujú určité poradie závislých krokov, ktoré svedčia o ich procedurálnej povahe. Tieto vlastnosti sa môžu rozlišovať v určitej miere v závislosti od legálnych systémov, morálnych noriem spoločnosti a jej technickej úrovne a potrieb. Bez ohľadu na pôvod týchto rozličností, predovšetkým v prípadoch podmienených sľubov, ako aj sľubov v dohodách a zmluvách, procedurálne vlastnosti sľubov pretrvávajú. V našej analýze chceme zdôrazniť, že konzistentná koncepcia sľubu by mala rešpektovať krok prijatia sľubu. Následkom tohto názoru je, že sa zjemňuje alebo aj stráca výrazné tradičné rozlíšenie medzi sľubom a ponukou.
The work tends to point out the deficiency of some opinions claiming simplified presentation of the promise as the act that directly rise obligation for the promisor. Promises, either in the moral or legal sphere, are based on communication and so form an order of dependent steps that indicates their procedural nature. These characteristics may differ to a lesser extent, depending on the legal systems, moral norms of the society and its technical level and its needs. In all these cases, however, the procedural characteristics of promises, especially in conditional promises, as well as the promises in contractual relations, persists. In our analysis we wish to show that the consistent conception of promise has to take into account a step of acceptance. The outcome of this approach relativizes a strong distinction between promise and offer.
Ako citovať:
ISO 690:
Marko, V. 2019. SĽUBY A PROCEDÚRY. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 735-753. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.4

APA:
Marko, V. (2019). SĽUBY A PROCEDÚRY. Filozofia, 74(9), 735-753. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.4
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV / Institute of Phillosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Publikované: 27. 11. 2019