Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ABSTRAKCIA, IDEALIZÁCIA A POUŽÍVANIE ARGUMENTOV

In: Filozofia, vol. 74, no. 9
Juraj Halas
Detaily:
Rok, strany: 2019, 705 - 720
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
abstrakcia, idealizácia, konkretizácia, idealizujúce predpoklady, negalileovská idealizácia, teória argumentácie Abstraction – Idealization – De-idealization – Idealizing assumptions – Non-Galilean idealization – Argumentation theory
Typ článku: State / Original Articles
Typ dokumentu: Časopis / Journal
O článku:
Metódy abstrahovania a idealizácie sa vo filozofii vedy skúmajú najmä v súvislosti s ich uplatnením pri modelovaní a explanácii. Cieľom tohto článku je preskúmať, ako výskyt výsledkov aplikácie týchto metód v argumentoch vplýva na proces argumentácie. Ak diskutér využije na podporu svojej tézy idealizovaný model, musí zaujať určitý implicitný alebo explicitný postoj k idealizujúcim predpokladom, na ktorých je model založený. Od konkrétnej podoby tohto postoja potom závisí, aké argumentačné stratégie má k dispozícii jeho oponent. Ak sa prívrženec modelu hlási k tomu, že predpoklady aproximujú faktický stav vecí, oponent ho môže primať ku konkretizácii modelu. Ak sa však model chápe v intenciách negalileovskej idealizácie alebo číro inštrumentalisticky, oponent musí spochybniť jeho relevanciu vo vzťahu k cieľovému systému. Príklad sporu o minimálnej mzde, ktorý tu slúži na ilustráciu, však ukazuje, že ani empirická evidencia nemusí priniesť jednoznačné rozhodnutie sporu.
The methods of abstraction and idealization are typically examined in connection with their applications in modeling and explanation. This paper investigates how the use of abstract and idealized models in arguments structures the process of argumentation. If a discussant uses an idealized model to justify a thesis, they also adopt an implicit or explicit attitude towards the idealizing assumptions it involves. The precise nature of this attitude determines the argumentation strategies available to the opponent. If the proponent views the assumptions as approximating the actual state of affairs, the opponent can request a de-idealization of the model. On the other hand, if the model is viewed as a non-Galilean idealization, or in a purely instrumental way, the opponent must challenge the relevance of the model with respect to the target system. However, as illustrated by the debate on minimum wage, even empirical evidence need not always provide a clear-cut resolution of the difference in opinion.
Ako citovať:
ISO 690:
Halas, J. 2019. ABSTRAKCIA, IDEALIZÁCIA A POUŽÍVANIE ARGUMENTOV. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 705-720. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.2

APA:
Halas, J. (2019). ABSTRAKCIA, IDEALIZÁCIA A POUŽÍVANIE ARGUMENTOV. Filozofia, 74(9), 705-720. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.2
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV / Institute of Phillosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Publikované: 27. 11. 2019