Informácia o dokumente
Späť


In: Filozofia, vol. 74, no. 9


ABSTRAKCIA, IDEALIZÁCIA A POUŽÍVANIE ARGUMENTOV

Juraj Halas

ISSN 0046-385X (print)
ISSN 2585-7061 (online)

Vydavateľ: Filozofický ústav SAV

Rok, strany: 2019, 705-720

DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.2

Jazyk: slo

Publikované: 27. 11. 2019

Full Text

Typ článku: State

Typ dokumentu: Časopis

Abstrakt:

Metódy abstrahovania a idealizácie sa vo filozofii vedy skúmajú najmä v súvislosti s ich uplatnením pri modelovaní a explanácii. Cieľom tohto článku je preskúmať, ako výskyt výsledkov aplikácie týchto metód v argumentoch vplýva na proces argumentácie. Ak diskutér využije na podporu svojej tézy idealizovaný model, musí zaujať určitý implicitný alebo explicitný postoj k idealizujúcim predpokladom, na ktorých je model založený. Od konkrétnej podoby tohto postoja potom závisí, aké argumentačné stratégie má k dispozícii jeho oponent. Ak sa prívrženec modelu hlási k tomu, že predpoklady aproximujú faktický stav vecí, oponent ho môže primať ku konkretizácii modelu. Ak sa však model chápe v intenciách negalileovskej idealizácie alebo číro inštrumentalisticky, oponent musí spochybniť jeho relevanciu vo vzťahu k cieľovému systému. Príklad sporu o minimálnej mzde, ktorý tu slúži na ilustráciu, však ukazuje, že ani empirická evidencia nemusí priniesť jednoznačné rozhodnutie sporu.

Ako citovať:

ISO 690:
Halas, J. 2019. ABSTRAKCIA, IDEALIZÁCIA A POUŽÍVANIE ARGUMENTOV. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 705-720. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.2

APA:
Halas, J. (2019). ABSTRAKCIA, IDEALIZÁCIA A POUŽÍVANIE ARGUMENTOV. Filozofia, 74(9), 705-720. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.2

Kľúčové slová: abstrakcia, idealizácia, konkretizácia, idealizujúce predpoklady, negalileovská idealizácia, teória argumentácie Abstraction – Idealization – De-idealization – Idealizing assumptions – Non-Galilean idealization – Argumentation theory