Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

DRUHY NEZHODY A ICH (SEMI)FORMÁLNA REKONŠTRUKCIA

In: Filozofia, vol. 74, no. 9
Lukáš Bielik
Detaily:
Rok, strany: 2019, 690 - 704
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
argument, doxastická / epistemická nezhoda, konkurenčné argumenty, protiargument, druhy nezhody Argument – Competing arguments – Counterargument – Doxastic / epistemic disagreement – Types of disagreement
Typ článku: State / Original Articles
Typ dokumentu: Časopis / Journal
O článku:
Fenomén doxastickej (resp. epistemickej) nezhody je súčasťou aktuálnych epistemologických diskusií. Okrem toho aj teória argumentácie (por. van Eemeren et al. 2014) pracuje s príbuzným pojmom rozdielneho názoru (stanoviska). V tomto článku navrhujeme širšiu definíciu argumentu, ktorá, podľa nás, plní užitočnú teoretickú funkciu pri klasifikácii odlišných druhov nezhody (resp. rozdielnych názorov). Konkrétne, popri dobre známych kategóriách vyvracajúcich a spochybňujúcich argumentov (por. Pollock 1995; Besnard – Hunter 2008) rozlišujeme aj ďalšie druhy nezhody, ktoré možno v nejakom (semi)formálnom systéme rekonštruovať ako konkurenčné argumenty. Vďaka tomu sme schopní reprezentovať nielen konkurenčné argumenty zamerané na zdôvodnenie, ale aj tie, ktoré stoja v pozadí konkurenčných predikcií a explanácií. A teda, uvažovanie o nezhode prekračuje klasické príklady protiargumentov, ktoré boli predmetom analýzy v teórii argumentácie.
The phenomenon of doxastic (epistemic) disagreement pertains to contemporary discussions in epistemology. Moreover, a related notion of the difference of opinion (or standpoints) is at the centre of the theory of argumentation (cf. van Eemeren et al. 2014). In this paper, we propose a broader definition of argument which seems to serve a fruitful theoretical function in classifying different kinds of disagreement (difference of opinion). In particular, along with the well known categories of rebutting and undercutting arguments (cf. Pollock 1995; Besnard – Hunter 2008), we distinguish among various further kinds of disagreement which may be reconstructed by a (semi-)formal aparatus as competing arguments. As a result, we are able to represent not only competing justificatory arguments, but also arguments which underlie competing predic- tions and explanations. Hence, considerations on disagreement extend beyond the classical cases of counterarguments which have been analysed in the theory of argumentation.
Ako citovať:
ISO 690:
Bielik, L. 2019. DRUHY NEZHODY A ICH (SEMI)FORMÁLNA REKONŠTRUKCIA. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 690-704. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.1

APA:
Bielik, L. (2019). DRUHY NEZHODY A ICH (SEMI)FORMÁLNA REKONŠTRUKCIA. Filozofia, 74(9), 690-704. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.1
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV / Institute of Phillosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Publikované: 27. 11. 2019