Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah 4/2019

Vydavateľ / Publisher:

Slovenská literatúra

Rok, strany / Year, pages: 2019, 247-328

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 23. 9. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdie 247 Jana Kuzmíková — Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti 258 Ivana Taranenková — „Román bez hrdinu“ Ladislava Nádašiho-Jégeho 274 Ivica Hajdučeková — Po stopách jednej básne… (Interpretácia a exegéza v archívnom výskume) 285 René Bílik — Poetika kontroly (Medzi poetikou textu a poetikou udalosti) rozhľady 300 Judit Görözdi — Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela kronika 306 Magdalena Bystrzak — Za Jacekom Baluchom (17. 3. 1940 – 3. 7. 2019) recenzie 308 Irena Bilińska — Nábělková, Mira – Pátková, Jana (eds.): Střední Evropa Rudolfa Chmela. Studie k 80. narozeninám 312 Miriam Ambrúžová Poriezová — Buzássyová, Ľudmila –Juríková, Erika – Grusková, Jana (eds.): Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície 316 Petra Rusňáková — Brtáňová, Erika: Slovo pánovo zostáva naveky. Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18. – 19. storočia 319 Anna Bukovinová — Juhásová, Jana: Litanická forma od avantgardy po súčasnosť z vedeckého života 323 Vladimíra Mravcová — Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 326 Erika Brtáňová — Literatúra očami Ruda Brtáňa

Contents:Studies: Jana Kuzmíková, A Short Introduction to Cognitive Literary Studies and Literariness Ivana Taranenková, “A Novel without a Hero” of Ladislav Nádaši Jégé Ivica Hajdučeková, In the Footsteps of a Poem... (The Interpretation and Exegesis in an Archival Research) René Bílik, The Poetics of Control (In Between the Poetics of Text and the Poetics of Event) Views: Judit Görözdi, Rudolf Chmel´s Comparative Hungarian Studies.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: