Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Michal Babiak
Detaily:
Rok, strany: 2019, 384 - 392
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
Juraj Rohoň (1773 – 1831), klasicistická poézia,„národné obrany“,Ján Kollár:Národné spievanky, Ján Kollár: Slávy dcera, Rudo Brtáň (1907 – 1998) / Juraj Rohoň (1773 – 1831),neoclassical poetry, „national apologias“,National Songs, The Daughter of Sláva
Typ článku: II. Štúdie / Studies
O článku:
Predmetom analýzy je menej známa štúdia Ruda Brtáňa (1907 – 1998) o slovenskom klasicistickom autorovi Jurajovi Rohoňovi (1773 – 1831), pôvodom z oblasti Turca, ktorý väčšinu života prežil na Dolnej zemi. Štúdiu s názvom Juraj Rohoň publikoval R. Brtáň v časopise pre literatúru a kultúru juhoslovanských Slovákov Nový život v roku 1965, ktorý vychádza v Srbsku, preto zostala pre značnú časť slovenskej literárnej vedy menej dostupná a známa. Brtáňov príspevok má fundamentálny význam pre poznanie života a diela J. Rohoňa, jeho zistenia sú v štúdii konfrontované s viacerými novšími výskumami (S. Čelovský, J. Kmeť, E. Brtáňová, M. C. Putna, M. Babiak). Brtáň značnú časť výskumu zameral na genealógiu, kde okrem priamej rodovej línie J. Rohoňa sledoval aj ďalšie významné osobnosti tohto národnobuditeľského, intelektuálneho a umeleckého rodu. Podrobnejšie opisuje aj hlavné Rohoňove literárne práce: tzv. obranné diela Chvála Slováků a Palma, zbierku klasicistických veršov Kratochvílne zpěvy pro mládež rolníckou, a tiež zbierku slovenských ľudových piesní Starodávne zpěvy lidu slovenského v Uhrách, ktorou prispel do Kollárových Národných spievaniek. Za svoje diela, ktorými sa postavil na obranu Slovákov a Slovanov, si Rohoň vyslúžil miesto aj v skladbe Jána Kollára Slávy dcera – Kollár ho spolu s ďalšími autormi, ktorí uverejnili diela obranného charakteru, umiestnil do slovanského neba. V predloženej štúdii sa táto skutočnosť analyzuje cez prizmu výskumov českého literárneho historika M. C. Putnu.

The subject of the analysis is a lesser-known study by Rudo Brtáň (1907 – 1998) about Slovak classicist Juraj Rohoň (1773 – 1831), originally from the Turiec region, who spent most of his life in Low Land. The study titled Juraj Rohoň was published by R. Brtáň in a literature and culture magazine of Yugoslavian Slovaks called Nový život/New Life in 1965, which is produced in Serbia, this is why it remained less accessible and known to a significant part of Slovak literary science. Brtáň´s paper has fundamental importance for understanding of J. Rohoň´s life and work, his findings are confronted with several recent investigations (S. Čelovský, E. Brtáňová, M. Babiak) in the study. A significant part of Brtáň´s research is focused on genealogy, where besides Rohoň´s immediate relatives he tracked other notable figures of this national revivalist, intelectual and artistic family. He also describes in more detail Rohoň´s main literary works: so-called apologias Chvála Slováků/Apotheosis of Slovaks and Palma/A Palm Tree, a collection of neoclassical poems Kratochvílne zpěvy pro mládež rolníckou/Leisure Time Songs for the Farming Youth, and also a collection of Slovak folk songs Starodávne zpěvy lidu slovenského v Uhrách/Ancient Songs of Slovak Folk in Hungary, which became a part of Kollár´s Národnie spievanky/National Songs. The works which defended Slovaks and Slavs earned Rohoň a place in Ján Kollár´s poem Slávy dcera/The Daughter of Sláva – Kollár placed him alongside other authors who had published apologias in the Slavic heaven.
Ako citovať:
ISO 690:
Babiak, M. 2019. Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 384-392. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Babiak, M. (2019). Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa. Slovenská literatúra, 66(5), 384-392. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 23. 10. 2019