Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Martin Braxatoris
Detaily:
Rok, strany: 2019, 368 - 383
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
kalendárová tvorba, príležitostná poézia, Juraj Palkovič (1769 – 1850), Rudo Brtáň (1907 – 1998)/ calendar poetry, occasional poetry, Juraj Palkovič (1769 – 1850), Rudo Brtáň (1907 – 1998)
Typ článku: II. Štúdie
O článku:
Cieľom štúdie je spoznanie podôb kalendárovej poézie Juraja Palkoviča (1769 – 1850) a posúdenie spoľahlivosti súvisiacich výskumných záverov Ruda Brtáňa (1907 – 1998). Východiskom je Palkovičova kalendárová edícia Větší a zvláštnější nový i starý kalendář, ktorej jednotlivé vydania mali relatívne stále poetické časti: v kalendárovej časti tzv. verše pod mesiacmi, v pranostike básne k ročnému obdobiu a v prílohe ku kalendáru tzv. humorné „rozprávky“. Hoci sa danými textami viacerí bádatelia, osobitne Rudo Brtáň, už zaoberali, jestvujúce zistenia a závery si vyžadujú prinajmenšom overenie, rozšírenie a prípadné korekcie. Štúdia sa zameriava na tematicko-motivické, rétoricko-poetické a prozodické aspekty pramenných textov a ponúka ich komplexné spracovanie na ploche všetkých ročníkov kalendára (1805 – 1848). Z prozodického, poetologického i textologického hľadiska (otázka autorskej atribúcie) venuje pozornosť klasicisticky, resp. rokokovo ladeným básňam na tému ročných období. Básne pod mesiacmi využíva ako cenný zdroj poznania vývinu Palkovičovej tvorivej osobnosti, všíma si dynamiku ich tematiky, rétoricko-poetickú a prozodickú stránku. Prierezovo sledovanými literárnymi motívmi, v rámci celej Palkovičovej kalendárovej poézie, sú motív ženy a motív alkoholu. Závery ukazujú, že výsledky Brtáňovho bádania v tejto oblasti sú stále cenné, i keď v značnej miere selektívne. Pre súčasného bádateľa plnia nezastupiteľnú úlohu predovšetkým pri získavaní orientácie v širokej pramennej báze, ukazuje sa však, že samotné pramene si vyžadovali nové komplexné čítanie, ktoré provokuje aj celý rad ďalších nevyriešených otázok.
Ako citovať:
ISO 690:
Braxatoris, M. 2019. Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 368-383. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Braxatoris, M. (2019). Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň. Slovenská literatúra, 66(5), 368-383. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 23. 10. 2019