Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Miloslav Vojtech
Detaily:
Rok, strany: 2019, 346 - 357
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Bohuslav Tablic, Rudo Brtáň, dejiny umeleckého prekladu, medziliterárne vzťahy / Bohuslav Tablic (1769 – 1832), Rudo Brtáň (1907 – 1998), the history of literary translation, interliterary relations
Typ článku: II. Štúdie
O článku:
Príspevok sa venuje reflexii dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov v monografii Ruda Brtáňa Bohuslav Tablic (1769 – 1832). Život a dielo (1974). Táto prvá komplexná monografia o B. Tablicovi v dejinách slovenskej literárnej histórie úzko súvisí so systematickým záujmom R. Brtáňa o dejiny slovenskej literatúry národného obrodenia. B. Tablic je v Brtáňovej monografii reflektovaný ako priekopník umeleckého prekladu na Slovensku a jeho prekladová i pôvodná literárna tvorba je tu situovaná do širších medziliterárnych súvislostí. Príspevok analyzuje a hodnotí Brtáňov prístup k otázkam literárnohistorickej i translatologickej reflexie Tablicových prekladov z nemčiny, angličtiny a francúzštiny, jeho prekladovú i pôvodnú tvorbu vníma v česko-slovenských súvislostiach, mapuje okruh prekladaných autorov a ich súvislosti s dobovými literárnoestetickými preferenciami. Monografia R. Brtáňa je tu kriticky vnímaná najmä v konfrontácii s novšími literárnohistorickými poznatkami a s výskumom v oblasti dejín umeleckého prekladu. Príspevok upozorňuje na viaceré dobovo limitované hodnotenia Tablicových prekladov (preklady diel J. A. Hermesa a J. J. Spaldinga), verifikuje Brtáňove nepresnosti pri identifikácií východiskových textov jednotlivých prekladov a prekladových adaptácii (súvislosti baladickej tvorby G. A. Bürgera s Tablicovou tvorbou, otázka Tablicovho omylu v autorstve balady T. Percyho The Hermit of Warkworth) a Brtáňove analýzy básnikových knižných prekladov (Anglické múzy v česko-slovenském oděvu a preklad poetiky N. Boileaua Umění básnířské) reflektuje na pozadí novších výskumov tejto problematiky.
Ako citovať:
ISO 690:
Vojtech, M. 2019. Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 346-357. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Vojtech, M. (2019). Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi. Slovenská literatúra, 66(5), 346-357. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 23. 10. 2019