Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Judit Görözdi
Detaily:
Rok, strany: 2019, 300 - 305
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
hungaristika, komparatistika, slovensko-maďarské literárne vzťahy, Rudolf Chmel // Hungarian studies, comparative studies, Slovak-Hungarian literary relations, Rudolf Chmel
Typ článku: II. Rozhľady
Typ dokumentu: štúdia
O článku:
Príspevok sa zamýšľa nad hungaristickými aktivitami Rudolfa Chmela v oblasti komparatistiky a slovensko-maďarských literárnych vzťahov na základe jeho kníh Literatúry v kontaktoch (1972), Literárne vzťahy slovensko-maďarské (1973), Paralely a konfrontácie (1986). Vníma ich v rámci štrukturalistických literárnovedných konceptov so syntetizujúcim nárokom, ktoré chápu binárne kontakty ako súčasť medziliterárnych syntéz svetovej literatúry. Bližšie sa venuje niektorým fenoménom, ktoré vo svojej komparatistike opísal Rudolf Chmel, najmä biliterárnosti a funkcii ohlasov so zvláštnym zreteľom na tzv. falošné ohlasy.
Ako citovať:
ISO 690:
Görözdi, J. 2019. Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 300-305. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Görözdi, J. (2019). Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela. Slovenská literatúra, 66(4), 300-305. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 20. 9. 2019