Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Po stopách jednej básne... (Interpretácia a exegéza v archívnom výskume)

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Ivica Hajdučeková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 274 - 284
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
archívny výskum, interpretácia, exegéza, apercepcia, poézia, Haľamová Maša (1908 – 1995) // archival research, interpretation, exegesis, apperception, poetry, Haľamová Maša (1908 – 1995
Typ článku: I. Štúdie
Typ dokumentu: štúdia
O článku:
V štúdii autorka overuje dve odlišné interpretácie básne Dar (1926) Maše Haľamovej (1908 – 1995), na základe pozostalosti poetky v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine (nespracovaný fond). V procese kontextualizácie rekonštruuje osobné dejiny poetky cez korešpondenciu, výstrižky z tlače, osobné dokumenty a odbornú literatúru, a odkrýva jej tvorivé začiatky i genézu emblémovej básne v jej emocionálnych peripetiách. Kým pri prvom uverejnení mala báseň aj dedikáciu, v rukopisnej podobe zbierky Dar a v jej debutovej tlačenej verzii venovanie v podtitule už chýbalo. Aj keď iniciálky vedú k literárnemu kritikovi Andrejovi Kostolnému, absentuje priamy (autoreferenčný) dôkaz, že venovanie básne patrilo jemu, naopak, z podrobne analyzovanej korešpondencie možno usudzovať, že bolo pridané len účelovo a „dodatočne“, pričom podnet k jednorazovému uvedeniu iniciálok ostal neobjasnený. Archívny výskum však potvrdil jednu z interpretácií, a to z komentára samotnej autorky v rozhlasovej relácii z roku 1967, kde uviedla, že predmetná báseň bola vyznaním lásky milému. Z hľadiska interpretácie sa potvrdilo, že pre výskumné účely je odhaľovanie vzťahu textu a jeho kontextu aj prostredníctvom archívneho výskumu produktívne. Umožňuje rekonštruovať genetické súvislosti, overovať a potvrdzovať analyticko-interpretačné závery v procese exegézy, a tak dosiahnuť istú mieru exaktnosti.
Ako citovať:
ISO 690:
Hajdučeková, I. 2019. Po stopách jednej básne... (Interpretácia a exegéza v archívnom výskume). In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 274-284. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Hajdučeková, I. (2019). Po stopách jednej básne... (Interpretácia a exegéza v archívnom výskume). Slovenská literatúra, 66(4), 274-284. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 20. 9. 2019