Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackStručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti

A Short Introduction To Cognitive Literary Studies and Literariness

Jana Kuzmíková

Vydavateľ / Publisher:

Slovenská literatúra

Rok, strany / Year, pages: 2019, 247-257

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 20. 9. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

štúdia / study

Popis / Abstract:

Prvá časť práce sa zaoberá základnými pojmami, cieľmi, podmienkami a subdisciplínami kognitívnej literárnej vedy. Druhá časť príspevku pojednáva o pojmoch literatúry a literárnosti. Práve literárnosť (Roman Jakobson) je rozhodujúca pre literatúru a konštituuje literárnu vedu ako vedeckú disciplínu. Teoretická kvalita literárnosti si vyžaduje empirickú a experimentálnu argumentáciu. Preto, na rozdiel od tradičnej teórie odozvy čitateľa, sa kognitívna teória odozvy čitateľa zameriava na individuálneho aktívneho čitateľa. Kuzmíkovej experimentálna metaforická štúdia naznačuje, že pri riešení /porozumení literárnych metafor existuje rozdiel medzi racionálnymi a intuitívnymi (zážitkovými) osobnosťami. Keďže metafora je prominentným nástrojom literárnosti, môžeme predpokladať, že racionálnejší a intuitívnejší ľudia sa líšia aj všeobecnou literárnou recepciou výstupov. Empirické skúmanie literárnej komunikácie má ambíciu poskytnúť viac vedeckých a konkrétnejších údajov pre teóriu literárnosti, ako poskytujú ne-empirické, špekulatívne interpretácie a modely.

The first part of the paper (Sections I. – III.) deals with the basic concepts, aims, conditions and subdisciplines of cognitive literary science. The second part of the paper (Sections IV. –V.) discusses concepts of literature and literariness. It is literariness (Roman Jakobson) that is crucial for literature and constitutes literary studies as the scientific discipline. Theorizing quality of literariness requires empirical and experimental argumentation. That is why, contrary to the traditional reader-response theory, the cognitive reader-response theory focuses on the individual, active reader. Kuzmíková´s experimental metaphor study indicates that in solving/understanding literary metaphors there is a difference between rational and intuitive (experiential) personalities. As metaphor is the prominet tool of literariness, we can presuppose that more rational and more intuitive people differ also in general literary reception outcomes. The empirical examination of literary communication has an ambition to give more scientific and specific data for the literariness theory then non-empirical, speculative interpretations and models have provided.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Kuzmíková, J. 2019. Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 247-257. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kuzmíková, J. (2019). Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti. Slovenská literatúra, 66(4), 247-257. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

kognitívna literárna veda, literárnosť, kognitívna recepčná estetika, čitateľ, racionálne a intuitívne vnímanie metafory // cognitive literary studies, literariness, cognitive reader-response criticism, reader, rational and intuitive reception of meta

Licencie / Rights:

Referencie: