Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Jana Kuzmíková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 247 - 257
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
kognitívna literárna veda, literárnosť, kognitívna recepčná estetika, čitateľ, racionálne a intuitívne vnímanie metafory // cognitive literary studies, literariness, cognitive reader-response criticism, reader, rational and intuitive reception of meta
Typ článku: I. Štúdie
Typ dokumentu: štúdia
O článku:
Prvá časť štúdie sa zaoberá základnými pojmami, cieľmi, podmienkami a subdisciplínami kognitívnej literárnej vedy (kapitoly I. – III.). Druhá časť príspevku pojednáva o pojmoch literatúry a literárnosti (kapitoly IV. – V.). Práve literárnosť (Roman Jakobson) je rozhodujúca pre literatúru a konštituuje literárnu vedu ako vedeckú disciplínu. Teoretizovanie o kvalite literárnosti si vyžaduje empirickú a experimentálnu argumentáciu. Preto na rozdiel od tradičnej recepčnej estetiky, sa kognitívna teória recepčnej estetiky (cognitive reader-response theory) zameriava na individuálneho, aktívneho čitateľa. Kuzmíkovej experimentálna štúdia o metafore naznačuje, že pri riešení /porozumení literárnych metafor existuje rozdiel medzi racionálnymi a intuitívnymi (zážitkovými) osobnosťami. Keďže metafora je prominentným nástrojom literárnosti, môžeme predpokladať, že sa racionálnejší ľudia líšia od intuitívnejších aj vo výsledkoch ohľadom celkovej literárnej recepcie. Empirické skúmanie literárnej komunikácie má ambíciu poskytnúť vedeckejšie a konkrétnejšie údaje pre teóriu literárnosti než poskytli ne-empirické, špekulatívne interpretácie a modely.
Ako citovať:
ISO 690:
Kuzmíková, J. 2019. Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 247-257. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kuzmíková, J. (2019). Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti. Slovenská literatúra, 66(4), 247-257. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 20. 9. 2019