Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackStereotypy a obrazy o iných ako súčasť cestopisnej literatúry: na príklade cestopisov o Čiernej Hore Jozefa Holúbeka (1883 – 1956)

Stereotypes and Images of the Others as Part of Travel Literature: Exemplified on Travelogues about Montenegro by Jozef Holúbek (1883 – 1956)

Marína Speváková Šimáková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 379-399

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 22. 12. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom štúdie je identifikovať stereotypy a obrazy o iných v cestopisných textoch málo známeho slovenského vojvodinského spisovateľa Jozefa Holúbeka (1883 – 1956), prispieť k výskumu žánru a takisto doplniť poznatky o živote a diele autora. Pojem stereotypu je v súčasnosti predmetom interdisciplinárneho bádania, a preto je pomerne zložitou úlohou jednotne ho teoreticky uchopiť. Na jednej strane stereotyp nemá jednoznačne negatívny význam a definuje sa ako dôležitá kognitívna funkcia, na druhej strane sa vysvetľuje ako vnadidlo na zovšeobecnenia, predvídateľný očakávaný spôsob písania (hovorenia) o iných, v postkoloniálnych koncepciách aj ako prostriedok moci a nadvlády. Súčasťou výskumu stereotypov a predstáv o iných národoch je aj cestopisná literatúra. Štúdia sa zameriava na analýzu stereotypov a obrazov o dejinách, kultúre a tradícii Čiernej Hory na začiatku 20. storočia v cestopisných prózach J. Holúbeka Cesta na Čiernu Horu (1902) a Na Čiernej Hore (1903). Stereotypy a predstavy o iných sú v nich analyzované predovšetkým cez zistenie Zorana Konstantinovića, že obraz o inom, cudzom a nevlastnom nevyhnutne prezentuje aj obraz o osobe, ktorá pátra po inom, cudzom a nevlastnom. Ďalšie metodologické impulzy predstavujú tranzícia žánru z okraja do centra pozornosti literárnovedných bádaní, interdisciplinárne podklady imagológie, postkoloniálne štúdiá a recepcia žánru v slovenskom kontexte. Cestopis vnímame ako hybridnú žánrovú formu fluktuačných hraníc, ktoré sa menia pod vplyvom dominancie prvkov jednotlivých textov, z čoho vyplýva aj funkcia textu. Skúmané cestopisy J. Holúbeka sa vyznačujú takouto žánrovou hybridnosťou a tiež štylistickou rozmanitosťou, prepája sa v nich estetická a turisticko-poznávacia funkcia cestopisného rozprávania. Autorov prístup k stereotypom, širšie vzdelanostné, kultúrne zázemie a samotné texty ho nanovo odkrývajú ako pozoruhodnú osobnosť slovenskej dolnozemskej literatúry.

The goal of the paper is to identify the stereotypes and images of the others in travelogues written by little-known Slovak Vojvodina writer Jozef Holúbek (1883 – 1956), to help to research the genre as well as to extend the knowledge of his life and work. The concept of stereotype is currently a subject of interdisciplinary research, and therefore producing a unifying definition of it is quite a challenging task. On the one hand, stereotype does not have an exclusively negative meaning and is defined as an important cognitive function, on the other hand, it is explained as a bait for generalisations, a predictible way of writing (talking) about the others, in the postcolonial conceptions also as a tool of power and supremacy. The research of stereotypes and ideas about other nations also includes travel literature. The paper focuses on analysis of the stereotypes and ideas about the history, culture and tradition of Montenegro in the early 20th century in the travelogues by J. Holúbek titled Cesta na Čiernu Horu/Journey to Montenegro (1902) and Na Čiernej Hore/In Montenegro (1903). The stereotypes and ideas of the others are analysed there with the help of Zoran Konstantinović´s findings saying that the image of the other, different and strange inevitably presents the image of the person searching for the other, different and strange. The other methodological impulses include the genre transition from the margin to the centre of attention of literary scientific research, interdisciplinary propositions of imagology, postcolonial studies and reception of the genre in the Slovak context. Travelogue is seen as a hybrid genre form of fluctuating borders which changes under the influence of dominant elements in individual texts, which also affects the function of the text. J. Holúbek´s travelogues feature this hybrid nature in terms of genre and diversity in terms of style, they interconnect esthetical and exploratory functions of travelogue narration. The writer´s approach to stereotypes, his broad educational, cultural background as well as the writings themselves reveal him anew as a noteworthy figure of Slovak-language Lowland literature. Key words: stereotype, image of the other, travelogue as a genre, Holúbek Jozef (1883 – 1956), Slovak-language Lowland literature

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Speváková Šimáková, M. 2018. Stereotypy a obrazy o iných ako súčasť cestopisnej literatúry: na príklade cestopisov o Čiernej Hore Jozefa Holúbeka (1883 – 1956). In Slovenská literatúra, vol. 65, no.5, pp. 379-399. DOI: https://doi.org/-

APA:
Speváková Šimáková, M. (2018). Stereotypy a obrazy o iných ako súčasť cestopisnej literatúry: na príklade cestopisov o Čiernej Hore Jozefa Holúbeka (1883 – 1956). Slovenská literatúra, 65(5), 379-399. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

stereotyp, obraz Iného, žáner cestopisu, Holúbek Jozef (1883 – 1956), slovenská dolnozemská literatúra / stereotype, image of the other, travelogue as a genre, Holúbek Jozef (1883 – 1956), Slovak-language Lowland literature

Práva / Rights:

Referencie: