Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Contents

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 3. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

OBSAH 4 * LXV. ROČNÍK * 2018 ŠTÚDIE Magdalena Bystrzak – Inovácia, sebapoznanie alebo cudzí export? Vybrané aspekty poľských diskusií o postkolonializme 249 Robert Hammel – Samuel Reuss ako encyklopedista. O problematike citátov v jeho komentároch ku Codexom revúckym 264 Dana Hučková – Problémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme 278 Martin Navrátil – Aktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku 294 Veronika Rácová – Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry 302 RECENZIE Irena Bilińska – Kodajová, Daniela – Macho, Peter a kol.: Jozef Miloslav Hurban. Osobnosť v spoločnosti a reflexii 314 Vladimíra Mravcová – Svatoň, Vladimír: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky 319 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Petra Rusnáková – Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár) 323

CONTENTS STUDIES Magdalena Bystrzak – Innovation, Self-knowledge or Foreign Export? Selected Aspects of Polish Discussions on Postcolonialism 249 Robert Hammel – On the problem of the quotations in Samuel Reuss’ commentaries on his Codexy revúcke 264 Dana Hučková – The Issues in Editorial Processing of Memoirs Written in Lowland 278 Martin Navrátil – Current Issues of Slovak Textology: Textological Discourse in Slovakia 294 Veronika Rácová – Explanatory notes and Comments in selected volumes of Library of Slovak Literature edition 302 REVIEWS 314 FROM ACADEMIC LIFE 323

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: