Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSpracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry

Explanatory notes and Comments in selected volumes of Library of Slovak Literature edition

Veronika Rácová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 302-313

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom príspevku je zhodnotenie textologicko-edičného prístupu pri spracovaní literárnych diel vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry, ktorú pripravilo vydavateľstvo Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV. Pozornosť zameriam na sprievodný poznámkový aparát, teda Komentáre a vysvetlivky, ktoré najpreukázateľnejšie popisujú prístup editorov a editoriek v konkrétnych zväzkoch. Sústredím sa na ich charakter, zdôvodnenia prípadných zásahov, výhody v čitateľskej recepcii a nedostatky. The main aim of article is to evaluate the textological and editorial approach and preparation of selected volumes of the Library of Slovak Literature edition, accomplished by the Kalligram publishing house and the Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences. The main attention will be focused on explanatory notes and comments that provably describe and mirror an approach of editors, name problematic places in editorial preparation of new editions and explain solutions that editor had made. I will focus on the very essence and nature of comments, reasoning and argumentation, potential readers´ benefits or threats of selected editorial approaches and solutions.

The main aim of article is to evaluate the textological and editorial approach and preparation of selected volumes of the Library of Slovak Literature edition, accomplished by the Kalligram publishing house and the Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences. The main attention will be focused on explanatory notes and comments that provably describe and mirror an approach of editors, name problematic places in editorial preparation of new editions and explain solutions that editor had made. I will focus on the very essence and nature of comments, reasoning and argumentation, potential readers´ benefits or threats of selected editorial approaches and solutions. key words: textology, re-editions, Library of Slovak Literature, edition explanatory notes and comments

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Rácová, V. 2018. Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In Slovenská literatúra, vol. 65, no.4, pp. 302-313. DOI: https://doi.org/-

APA:
Rácová, V. (2018). Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. Slovenská literatúra, 65(4), 302-313. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

textológia, reedície, edícia Knižnica slovenskej literatúry, komentáre a vysvetlivky/textology, re-editions, Library of Slovak Literature, edition explanatory notes and comments

Práva / Rights:

Referencie: