Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackAktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku

Current Issues of Slovak Textology: Textological Discourse in Slovakia

Martin Navrátil

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 294-301

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Po roku 1989 nebol na Slovensku vedecký výskum v oblasti textológie a edičnej praxe systematicky rozvíjaný, a tak slovenská textológia a edičná prax zaznamenali stagnáciu či až regres. Nedostatok odbornej spôsobilosti pri vydávaní literárnych diel minulosti spôsobil živelné vydávanie textov bez podrobného štúdia prameňov a variantov. To je aj dôsledkom absencie teoretického premýšľania problémov edičnej praxe, ktorá sa odráža aj na realizácii edičného spracovania. Stratilo sa aj všeobecné povedomie o potrebnosti odborného prístupu k úprave textov. Na zvolených edičných počinoch z posledného obdobia sa pokúsim poukázať na niektoré problémy slovenského textologického diskurzu a edičných riešení.

After year 1989 in Slovakia scientific research into textology and editorial practice has not been systematically developed, and therefore Slovak textology and editorial practice has faced stagnation or even regression. The lack of professional competence in publishing the literary works of the past has caused uncontrolled publishing of writings without any detailed analyses of the sources and variants. As a result, there is absence of theoretical thinking about the issues of editorial practice, which is also reflected in the editorial standards and processes. Moreover, the general need of professional approach to editing texts has disappeared. Selected editorial cases of the recent times are used to address the issues of Slovak textological discourse and editorial solutions. Key word: text, textology, editorial practice, edition, canonical text

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Navrátil, M. 2018. Aktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku. In Slovenská literatúra, vol. 65, no.4, pp. 294-301. DOI: https://doi.org/-

APA:
Navrátil, M. (2018). Aktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku. Slovenská literatúra, 65(4), 294-301. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

text, textológia, edičná prax, edícia, kanonický text/text, textology, editorial practice, edition, canonical text

Práva / Rights:

Referencie: