Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSamuel Reuss ako encyklopedista. O problematike citátov v jeho komentároch ku Codexom revúckym

On the problem of the quotations in Samuel Reuss’ commentaries on his Codexy revúcke

Robert Hammel

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 264-277

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Samuel Reuss napísal k slovenským ľudovým rozprávkam, ktoré zhromaždil v troch rukopisných zborníkoch (Codex revúcky A, B a C) dlhšie komentáre v nemčine. Do týchto komentárov zaradil autor okrem etnografických, geografických a podobných pozorovaní aj mnohé citáty z antickej, predovšetkým latinskej literatúry, odkazy na dejepisné diela z rôznych období atď. Týmto prístupom k analýze rozprávok sa nám Reuss ukazuje ako encyklopedicky vzdelaný bádateľ ľudovej literatúry. Príspevok poukazuje na spôsob, akým autor cituje svoje zdroje a pozornosť sa venuje aj možnostiam upravovania citátov v rámci kritického vydania textu jeho komentárov.

Samuel Reuss, a precursor of modern Slovak ethnography from the first half of the 19th c., collected numerous Slovak folk tales on which he wrote detailed commentaries in German. They include numerous quotations from various sources, e.g. Classics, historiographical and geographical works etc. thus proving Reuss’ tremendous encyclopedic knowledge. Both folk tales and commentaries are contained in three hitherto unpublished manuscripts known as Codexy revúcke. The present article examines Reuss’ quotations from the point of view of their critical edition and differentiates between three categories: 1) quotations whose sources are correctly mentioned; 2) correct quotations but with incorrect reference to their sources: 3) paraphrases of sources. The article discusses possibilities of identifying the sources from which Reuss quoted and suggests possible solutions to presenting the quotations in a critical edition. Key words: Samuel Reuss, Codexy revúcke, quotations, text edition, sources

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Hammel, R. 2018. Samuel Reuss ako encyklopedista. O problematike citátov v jeho komentároch ku Codexom revúckym. In Slovenská literatúra, vol. 65, no.4, pp. 264-277. DOI: https://doi.org/-

APA:
Hammel, R. (2018). Samuel Reuss ako encyklopedista. O problematike citátov v jeho komentároch ku Codexom revúckym. Slovenská literatúra, 65(4), 264-277. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Samuel Reuss, Codexy revúcke, citácia, textová edícia, pramene/Samuel Reuss, Codexy revúcke, quotations, text edition, sources

Práva / Rights:

Referencie: