Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 6
Mária Husáková - Eva Rievajová - Peter Sika - Silvia Šipikalová

The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic

Detaily:

Rok, strany: 2018, 621 - 640
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
Slovak seniors, reverse mortgage, living standards, aging of the population, housing; JEL Classification: G18, G21, J11, K20
Typ článku: Vedecký / Article
Typ dokumentu: /

O článku:

Cieľom článku je zadefinovať hlavné charakteristiky reverznej hypotéky, prezentovať sociálno-ekonomickú situáciu seniorov v Slovenskej republike, predstaviť výsledky realizovaného prieskumu zacieleného na zisťovanie záujmu seniorov o využitie reverznej hypotéky a formulovanie odporúčaní pre aplikačnú prax. Dotazníkový prieskum sa uskutočnil celoplošne, vo všetkých krajoch na vzorke 925 respondentov. Z celkového počtu respondentov prejavilo záujem o reverznú hypotéku iba 16% vlastníkov nehnuteľností. Z odpovedí respondentov vyplynulo, že hlavným dôvodom nezáujmu o reverznú hypotéku je neochota pretrhnúť medzigeneračný majetkový prevod, čím sa potvrdili tradične silné rodinné väzby a rodinná solidarita v Slovenskej republike.

The aim of the paper is to define the main features of the reverse mortgage, to present the socio-economic situation of seniors in the Slovak Republic, to present the results of a survey aimed at the interest of seniors in using a reverse mortgage and formulating recommendations for application practice. The questionnaire survey was realised nationwide in all regions on a sample of 925 respondents. Of the total number of respondents, only 16% of property owners showed interest in a reverse mortgage. The answers of the respondents showed that the main reason for the lack of interest in the reverse mortgage is the unwillingness to break the intergenerational property transfer, which confirms the traditionally strong family relations and family solidarity in the Slovak Republic.

Ako citovať:

ISO 690:
Husáková, M., Rievajová, E., Sika, P., Šipikalová, S. 2018. The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.6, pp. 621-640. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

APA:
Husáková, M., Rievajová, E., Sika, P., Šipikalová, S. (2018). The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(6), 621-640. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

O vydaní:

Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV /
Publikované: 20. 6. 2018
Verejná licencia:
Opem Access