Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 6
Miloš Bikár - Martin Hodula

Non-Linear Monetary Policy Modelling with Government Debt as a Threshold: The Case of the Czech Republic

Detaily:

Rok, strany: 2018, 561 - 579
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
government debt, monetary policy, policy innovations, threshold VAR; JEL Classification: C32, E42, H63
Typ článku: Vedecký / Article
Typ dokumentu: /

O článku:

V tomto článku zkoumáme, do jaké míry může být měnová politika omezena vývojem zadluženosti státu. Používáme model prahové vektorové autoregrese (TVAR), který zachycuje možné asymetrie ve vztahu mezi měnovou politikou a reálnou ekonomikou, což odpovídá přechodu mezi nízkou a vysokou mírou růstu poměru vládního dluhu k HDP. Analýza je provedena na českých datech za období 2001 – 2016. Výsledky naznačují, že reakce centrální banky na makroekonomické šoky může záviset na režimu, který v daném období převládá (nízká či vysoká míra růstu zadluženosti státu). Bylo zjištěno, že rostoucí vládní dluh může představovat omezení měnové politiky, přičemž toto omezení se projevuje změnou měnové transmise do reálné ekonomiky. Článek také demonstruje výhody použití nelineárního přístupu pro studium interakcí mezi fiskální a měnovou politikou.

In this paper, we examine the extent to which monetary policy might be con-strained by the evolution of government indebtedness. We employ a threshold vector autoregression (TVAR) model to capture the possible asymmetries in the relationship between monetary policy and the real economy, corresponding to a switch between low and high growth rates of the government debt-to-GDP ratio. The analysis is performed on Czech data over the 2001 – 2016 period. Results show that the reaction of a central bank to macroeconomic shocks can be regime-dependent. We find that a rising government debt could constrain monetary policy, which manifests through an altered monetary policy transmission to the real economy. Overall, our study demonstrates the advantages of using a non-linear approach to study the fiscal and monetary policy interactions.

Ako citovať:

ISO 690:
Bikár, M., Hodula, M. 2018. Non-Linear Monetary Policy Modelling with Government Debt as a Threshold: The Case of the Czech Republic. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.6, pp. 561-579. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

APA:
Bikár, M., Hodula, M. (2018). Non-Linear Monetary Policy Modelling with Government Debt as a Threshold: The Case of the Czech Republic. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(6), 561-579. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

O vydaní:

Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV /
Publikované: 20. 6. 2018
Verejná licencia:
Open Access