Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 6
Monika Šulganová

Credit Dynamics and Non-performing Loans in the Czech Republic: Bayesian Approach

Detaily:

Rok, strany: 2018, 541 - 560
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
Bayesian estimation, credit-to-GDP gap, credit growth, non-performing loans; JEL Classification: G21, C20, E44
Typ článku: Vedecký / Article
Typ dokumentu: /

O článku:

Článok je zameraný na vzťah medzi poskytnutými úvermi a úvermi zo zlyhaním (non-performing loans – NPL) v Českej republike. V období 1994 – 2016 boli v ČR zaznamenané jednak obdobia rýchleho úverového rastu, jednak prechod k trhovej ekonomike nasledovaný silným konvergenčným procesom. Cieľom článku je skúmať efekty úverového rastu na dynamiku NPL. Zvolenou metódou je bayesovský odhad s využitím inštrumentálnych premenných. Výsledky odhadu poukazujú na priamo úmerný vzťah medzi úverovým rastom a dynamikou NPL; avšak odhadnuté aposteriórne stredné hodnoty parametrov dosahujú nízke hodnoty a implikujú, že úverový rast ovplyvnil akumuláciu úverového rizika a tvorbu NPL v miernom rozsahu. Výsledky ďalej poukazujú na silnejší efekt úverového rastu v ČR v porovnaní s apriórnym efektom (blízkym nule) vypočítaným na základe informácií získaných z medzinárodných empirických štúdií.

The paper deals with the relationship between provided credit and non-per-forming loans (NPL) in the Czech Republic (CR). In the period 1994 – 2016 the CR experienced both periods of rapid credit growth and the transition to market economy followed by a strong convergence process. The aim of the paper is to investigate the effects of credit growth on the NPL dynamics. The selected method is Bayesian estimation with instrumental variables. Results demonstrate positive relationship between the credit growth and the NPL dynamics; however, estimated posterior mean values are rather small and imply that the credit growth influenced the accumulation of credit risk and the origination of the NPL in a modest way. Moreover, the effects are stronger in the CR compared to the prior value (close to zero), which is calculated based on the information obtained from the international empirical studies.

Ako citovať:

ISO 690:
Šulganová, M. 2018. Credit Dynamics and Non-performing Loans in the Czech Republic: Bayesian Approach. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.6, pp. 541-560. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

APA:
Šulganová, M. (2018). Credit Dynamics and Non-performing Loans in the Czech Republic: Bayesian Approach. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(6), 541-560. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

O vydaní:

Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV /
Publikované: 20. 6. 2018
Verejná licencia:
Open Access