Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackIdylickosť a malebnosť v cestopisoch Alojza Medňanského a Jozefa Miloslava Hurbana

The Idyllic and Picturesque Elements in the Travelogues by Alojz Medňanský and Jozef Miloslav Hurban

Marianna Koliová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 37-45

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V predloženom príspevku sa pozrieme cez prizmu estetickej kategórie malebnosti a žánru idyly na spôsob spracovania krajinnej scenérie v cestopisoch Alojza Medňanského (Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku, 1826) a Jozefa Miloslava Hurbana (Prechádzka po považskom svete, 1844). Pred samotnou analýzou a interpretáciou konkrétnych cestopisných textových pasáží upriamime našu pozornosť na niektoré typologické podobnosti/rozdiely malebnej a idylickej scenérie, ako aj na genézu a vývin estetickej kategórie malebnosti. Zároveň evidujeme aj ideový/ideologický potenciál žánru idyly, resp. koncepcie malebnosti, pričom sledujeme konkrétnu realizáciu tohto potenciálu vo vybraných textoch. Zvolený prístup nám umožní u sledovaných autorov lepšie uchopiť a klasifikovať typológiu krajinnej scenérie a zároveň pochopiť ich funkciu v rámci celkového významového plánu cestopisu. V našom príspevku vychádzame predovšetkým z výskumov a zistení E. R. Curtia, K. Stibrala, C. Jungovej a E. Lobsiena.

The present paper looks through the prism of picturesqueness as an esthestic category and the idyll as a genre to examine the way of depicting the sceneries in the travelogues written by Alojz Medňanský (Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku / The Picturesque Journey down the Vah in Hungary, 1826) and Jozef Miloslav Hurban (Prechádzka po považskom svete / The Walk around the World of the Považie Region, 1844). Before the actual analysis and interpretation of particular travelogue extracts, the attention is paid to certain typological similarities/differences of picturesque and idyllic scenery as well as the establishment and development of the esthetic category of picturesqueness. At the same time the ideological potential of an idyll or the concept of picturesqueness is noticed, while the particular way of fulfilling the potential in the selected texts is monitored. The chosen approach makes it possible to grasp and classify the typology of scenery employed by the writers in question, and also to understand its function within the whole meaning plan of either travelogue. The paper mainly builds on the research and the findings of E. R. Curtius, K. Stibral, C. Jungová and E. Lobsien. Key words: picturesqueness, idyll, locus amoenus, travelogue

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Koliová, M. 2018. Idylickosť a malebnosť v cestopisoch Alojza Medňanského a Jozefa Miloslava Hurbana . In Slovenská literatúra, vol. 65, no.1, pp. 37-45. DOI: https://doi.org/-

APA:
Koliová, M. (2018). Idylickosť a malebnosť v cestopisoch Alojza Medňanského a Jozefa Miloslava Hurbana . Slovenská literatúra, 65(1), 37-45. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

malebnosť, idyla, locus amoenus, cestopis/picturesqueness, idyll, locus amoenus, travelogue

Práva / Rights:

Referencie: