Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackEt in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov

Et in Arcadia ego. The Melancholy Idyll of Slovak Romantic Writers

Magdalena Bystrzak

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 15-26

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Predložená štúdia načrtáva základné východiská výskumu idyly v diskurze slovenského romantizmu. Idylu vymedzuje na základe novších teoretických poznatkov – ako modus, sémanticky príznak literárneho priestoru. Z tohto hľadiska autorka skúma ozveny idyly v slovenskom romantizme, často koexistujúce s estetikou melanchólie. Na základe vybraných príkladov textov slovenských romantikov autorka textovo dokladá variabilnosť a interpretačnú funkčnosť melancholickej idyly, ktorú určujú tri základné kategórie – priestor, čas a subjekt. Materiálovým východiskom výskumu sú vybrané básne Jana Bottu a Janka Kráľa, ktoré ilustrujú špecifiká realizácie idyly v diskurze slovenského romantizmu: minulostný rozmer idyly, prítomnosť súkromných pastorálnych mýtov, melancholickú degradáciu idylického priestoru, koexistenciu idylického locus amoenus s elegickým locus terribilis. Degradovaná, stratená, melancholická idyla je takto interpretovaná ako súčasť romantickej imaginácie – jednak vstupuje do dialógu s dedičstvom staršej slovenskej literatúry, a jednak vnáša do registra literárnych prostriedkov moderný, individualizovaný subjekt.

The present paper outlines the basic assumptions of the research into the idyll in the discourse of Slovak Romanticism. The idyll is defined within the context of recent theoretical knowledge – such as the mode, the semantic attribute of the literary space. In this view the author examines the echos of the idyll in Slovak Romanticism, often coexisting with the esthetics of melancholy. The author uses selected example pieces of writing by Slovak Romantic writers to prove the variety and interpretatory effectiveness of the melancholy idyll, which is defined by three categories – space, time and self. The research material include selected poems written by Ján Botto and a Janko Kráľ, which illustrate the specifics of creating the idyll in the discourse of Slovak Romanticism: the past dimension of the idyll, the present times of private pastoral myths, melancholy degradation of the idyllic space, coexistence of the idyllic locus amoenus with the elegiac locus terribilis. The degraded, lost melancholy idyll is thus interpreted as part of the Romantic imagination – it enters into the dialogue with the legacy of early Slovak literature as well as it complements the register of literary means of expression with the modern, individualized self. Key words: idyll, melancholy, Slovak Romanticism, mode, locus amoenus

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Bystrzak, M. 2018. Et in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov. In Slovenská literatúra, vol. 65, no.1, pp. 15-26. DOI: https://doi.org/-

APA:
Bystrzak, M. (2018). Et in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov. Slovenská literatúra, 65(1), 15-26. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

idyla, melanchólia, slovenský romantizmus, modus, locus amoenus/idyll, melancholy, Slovak Romanticism, mode, locus amoenus

Práva / Rights:

Referencie: