Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSlovanské nebo – idyla v Hurbanovom diele Slovensko a jeho život literárny

Slavic Heaven – the Idyll in Hurban´s Work Slovakia and Its Literary Life

Irena Bilińska

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 1-14

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Predmetom štúdie je sledovanie idylických toposov v historiozofickom diele Jozefa Miloslava Hurbana Slovensko a jeho život literárny, v ktorom slovenská literárna veda vyzdvihovala ideu kontinuity vývoja slovenskej kultúry a literatúry. Dekonštrukcia idylických toposov ukazuje, že dôležitou súčasťou ideovej výstavby Hurbanovho diela je idyla. Idylické toposy v spojení s mystifikáciou minulosti mu umožnili stvoriť ideu kontinuity pomedzi prítomnosťou a veľkomoravským kultúrnym dedičstvom. Idylické kódy možno nájsť v Hurbanovom zobrazení slovenského územia, slovenského národa a jeho kultúrneho vývoja. Mravné a estetické hodnoty idyly sa stali základom tvorenej kolektívnej totožnosti Slovákov. Idylický jazyk je súčasťou romantických národných mýtov, najmä mýtu ľudovosti, veľkomoravského mýtu a mýtu tisícročnej podoby. Hurbanova idea kontinuity národnej kultúry, spojenie „kolísky Slovanov“ s tvorcovou prítomnosťou a najmä s utópiou slovanskej budúcnosti v podobe „slovanského neba“ je založená na idylických toposoch a slovenských romantických mýtoch.

The paper focuses on tracking the idyllic topoi in historiosophical work by Jozef Miloslav Hurban Slovensko a jeho život literárny /Slovakia and its Literary Life/, in which Slovak literary science emphasized the idea of continuity of the development of Slovak culture and literature. The deconstruction of the idyllic topoi shows that it is the idyll that is the important part of the ideological construction of Hurban´s work. The idyllic topoi in connection with mystification of the past enabled him to create the idea of continuity between the present times and the Great Moravian cultural legacy. The idyllic codes can be found in Hurban´s depiction of the Slovak territory, Slovak nation, and its cultural evolution. The ethic and esthetic values of the idyll became the base of Slovaks´ created collective identity. The idyllic language is part of the Romantic national myths, especially the myth of folksiness, the Great Moravian myth and the myth of the thousand-year-old yoke. Hurban´s idea of continuity of national culture, the connection between the „cradle of Slavs“ and the writer´s present times, and especially the utopia of Slavic future in the form of „Slavic heaven“ is based on idyllic topoi and Slovak Romantic myths . Key words: idyll, utopia, Romanticism, Slavdom, continuity of the national evolution

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Bilińska, I. 2018. Slovanské nebo – idyla v Hurbanovom diele Slovensko a jeho život literárny. In Slovenská literatúra, vol. 65, no.1, pp. 1-14. DOI: https://doi.org/-

APA:
Bilińska, I. (2018). Slovanské nebo – idyla v Hurbanovom diele Slovensko a jeho život literárny. Slovenská literatúra, 65(1), 1-14. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

idyla, utopia, romantizmus, Slovanstvo, kontinuita národného vývoja/idyll, utopia, Romanticism, Slavdom, continuity of the national evolution

Práva / Rights:

Referencie: