Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Contents

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 0-0

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

OBSAH 2 * LXIV. ROČNÍK * 2017 ŠTÚDIE Jana Pátková, Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové 87 Radoslav Passia, Spisovateľ – autobiografia – mesto (Prózy Jána Roznera a Bratislava) 104 ROZHĽADY Patrik Šenkár, Nábožensko-ľudovýchovný aspekt vo vecnej literatúre Slovákov v Rumunsku 118 Eszter Ondrejcsák, Halasove básne v preklade Antona Straku 135 RECENZIE Šimáková Speváková, Marína: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca (Martina Kubealaková) 152 Teplan, Dušan (eds.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda (Lenka Macsaliová) 155 Brtáňová, Erika – Vaneková, Oľga (eds.): Pamäť literárnej vedy. Jozef Ambruš (Ľubica Hroncová) 159 ANOTÁCIA Čapková, Eva: Bohumil Hrabal a výtvarné umění (Lenka Macsaliová) 162 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky (Katarína Štafurová) 164 Medzinárodný workshop Prolegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945 (Daniel Domorák) 166

CONTENT STUDIES Jana Pátková, Cracks in the Czech-Slovak mutuality in the late 19th century on example of Terézia Vansová travelogue 87 Radoslav Passia, Works of Prose by Ján Rozner and Bratislava (The Writer – the Autobiography – the Town) 104 VIEWS Patrik Šenkár, The Religious and Didactic Aspect in Factual Literature Written by the Slovaks Living in Romania 118 Eszter Ondrejcsák, Halas´s Poems in the Translation by A. Straka 135 REVIEWS Šimáková Speváková, Marína: Forms of Intertextuality in the Works of Víťazoslav Hronec (Martina Kubealaková) 152 Teplan, Dušan (eds.): Mikuláš Bakoš and the Modern Literary Science (Lenka Macsaliová) 155 Brtáňová, Erika – Vaneková, Oľga (eds.): Memory of Literary Science. Jozef Ambruš (Ľubica Hroncová) 159 ANNOTATIONS Čapková, Eva: Bohumil Hrabal and the Fine Art (Lenka Macsaliová) 162 FROM THE SCIENCE LIFE The Slovak-serbien Literary and Culture Conjuction (Katarína Štafurová) 164 Workshop Prolegomena for the Poetic of Slovak Literatury after 1945 (Daniel Domorák) 166

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: