Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNábožensko-ľudovýchovný aspekt vo vecnej literatúre Slovákov v Rumunsku

The Religious and Didactic Aspect in Factual Literature Written by the Slovaks Living in Romania

Patrik Šenkár

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 118-134

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom príspevku je poukázať na kontinuálne bytie slovenskej národnostnej kultúry mimo fyzických hraníc materskej krajiny. Čitateľov uvádza do problematiky komplexného vývoja Slovákov v súdobom Rumunskom kráľovstve / Rumunsku najmä v prvej polovici 20. storočia. Objektívno – subjektívnou interpretáciu reflektuje náboženský a ľudovýchovný aspekt vo vecnej literatúre Slovákov v Rumunsku uvádzaním dvoch pôvodín, ktoré mali (a majú) v spoločensko – kultúrno – literárnom vývine dôležitú úlohu a funciu (teda sú akýmisi impulzmi národn/ostn/ej identity a sebazáchovy). V štúdii sa uvádzajú aj konkrétne úryvky z pôvodín, resp. metatexty odborníkov danej problematiky, čím „dokresľujú“ dobovú atmosféru i tvorivé impulzy tejto národnostnej menšiny v širšom kontexte. Výsledkom a prínosom štúdie je oboznámenie sa záujemcov s faktom, že slovenskosť „pulzovala a pulzuje“ nielen pod Tatrami, ale aj oveľa južnejšie.

The goal of the paper is to address the continuous existence of Slovak national culture outside the physical borders of the mother land. The readers are introduced into the subject of the complex evolution of the Slovaks living in the then Romanian Kingdom / Romania, especially in the first half of the 20th century. The objective and subjective interpretation reflects on the religious and didactic aspect in factual literature written by the Slovaks living in Romania by presenting two original writings which had (have) an important role and function in the social – cultural – literary development (i.e. they are a kind of stimuli for the national identity and self-preservation). The study contains particular extracts of the originals or metatexts written by experts in the given field, which help „illustrate“ the atmosphere of that period as well as the creative stimuli for this national minority within a wider context. The outcome and the contribution of the paper are seen in informing the people interested in the subject of the fact that the Slovak element „has pulsated with life“ not only below the Tatras but also further south. Key words: national existence, Slovaks living in Romania, interpretation, historical aspect

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Šenkár, P. 2017. Nábožensko-ľudovýchovný aspekt vo vecnej literatúre Slovákov v Rumunsku. In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 118-134. DOI: https://doi.org/-

APA:
Šenkár, P. (2017). Nábožensko-ľudovýchovný aspekt vo vecnej literatúre Slovákov v Rumunsku. Slovenská literatúra, 64(2), 118-134. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Kľúčové slová: národnostné bytie, Slováci v Rumunsku, interpretácia, historický aspekt/Key words: national existence, Slovaks living in Romania, interpretation, historical aspect

Práva / Rights:

Referencie: