Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPrózy Jána Roznera a Bratislava (Spisovateľ – autobiografia – mesto)

Works of Prose by Ján Rozner and Bratislava (The Writer – the Autobiography – the Town)

Radoslav Passia

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 104-117

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Výskumu priestorových kategórií sa v súčasnej teórii literatúry, ako aj v interdisciplinárnom humanitnom výskume, venuje značná pozornosť. Autor v úvode tejto štúdie ponúka prehľad niektorých praktických a teoretických prístupov k fenoménu mesta v strednej Európe. Potom sa venuje autobiografickým prózam Jána Roznera (1922 – 2006), predovšetkým knihám Noc po fronte (2010) a Výlet na Devín (2011). Svoju pozornosť sústreďuje najmä na analýzu vzťahov medzi: 1.) literárnou reprezentáciou urbánneho priestoru 2.) autobiografickým žánrom a 3.) osobnosťou spisovateľa. Dochádza k názoru, že v prípade prozaického diela J. Roznera sú tieto tri teoretické problémy neoddeliteľne spojené. „Roznerova“ Bratislava nie je len kulisou jeho prozaických diel, tento priestor funkčne prispieva k umeleckému zachyteniu spisovateľovej základnej témy, ktorou je vzťah stredoeurópskeho intelektuála a komplikovaných kultúrnych a politických dejín tohto regiónu v 20. storočí. J. Rozner sa prostredníctvom spomienkového rozprávania vyrovnáva s vlastnou problematickou minulosťou a literárna reprezentácia Bratislavy je súčasťou tohto procesu intelektuálnej a „reanimácie“ autora v súčasnej slovenskej kultúre.

The research into the spacial categories is enjoying a lot of attention in contemporary literary theory as well as in interdisciplinary research. In the introduction the author of the paper offers an overview of certain theoretical and practical approaches to the phenomenon of town in Central Europe. Then he deals with the autobiographical works of prose written by Ján Rozner (1922 – 2006), especially the books Noc po fronte (The Night after the Front, 2010) and Výlet na Devín (The Trip to the Devín Castle, 2011). The attention is mainly paid to the analysis of the relationships between: 1.) the literary representation of the urban space 2.) the autobiographical genre and 3.) the writer´s personality. He arrives at the conclusion that in case of J. Rozner´s prosaic work the three theoretical issues are inseparably connected. „Rozner´s“ Bratislava is not only the background in his works of prose, the space effectively contributes to the way the writer artistically captures the basic subject, which is the relationship between the Central European intellectual and the complicated cultural and political history of the region in the 20th century. J. Rozner uses retrospective narration in order to come to terms with his own problematic past and the literary representation of Bratislava serves as part of the process of intellectual „reanimation“ of the writer in contemporary Slovak culture. Key words: urban space, autobiography, Bratislava, writer as a social role

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Passia, R. 2017. Prózy Jána Roznera a Bratislava (Spisovateľ – autobiografia – mesto). In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 104-117. DOI: https://doi.org/-

APA:
Passia, R. (2017). Prózy Jána Roznera a Bratislava (Spisovateľ – autobiografia – mesto). Slovenská literatúra, 64(2), 104-117. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Kľúčové slová: urbánny priestor, autobiografia, Bratislava, spisovateľ ako sociálna rola/Key words: urban space, autobiography, Bratislava, writer as a social role

Práva / Rights:

Referencie: