Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah 6/2016

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

OBSAH 6 * LXIII. ROČNÍK * 2016 ŠTÚDIE Erika Brtáňová, Dva dolnozemské (vojvodinské) katechizmy 399 Oľga Vaneková, Neznáma príležitostná tlač Michala Godru z roku 1841 422 Jana Pácalová, Dvojdňové putovania dolnozemského Slováka po slovanskom svete 435 Dana Hučková, Dve state o modernom dramatickom umení (VHV, Ivan Lilge Lysecký) 454 ROZHĽADY Karol Csiba, K čítaniu druhého dielu memoárov Mila Urbana 468 Pavel Šámal, Když cenzura produkuje. Na příkladu Zakázaných próz Vladimíra Mináče 479 RECENZIE Homza, Martin et al.: Svätopluk v európskom písomníctve. Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy (Petra Rusňáková) 485 Balogh, Magdolna (ed.): Voľby a nutnosti. Židovský sebaobraz a spoločenské vedomie v strednej Európe (Literárne a kultúrne štúdie) (Marta Fülöpová) 488 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Adelaida Mezeiová, Román západných Slovanov 491 Obsah ročníka 63 494

CONTENTS STUDIES Erika Brtáňová, Two Lower-land (Vojvodina) Catechisms 399 Oľga Vaneková, Unknown occasional Print by Michal Godra from 1841 422 Jana Pácalová, The Two-Day Pilgrimage of a Lower-land Slovak around the Slavic World 435 Dana Hučková, Two Papers on Modern dramatic Art (VHV, Ivan Lilge Lysecký) 454 VIEWS Karol Csiba, On Reading the Second Volume of the Memoirs by Milo Urban 468 Pavel Šámal, When Censorship Produces. Exemplified on Zakázané prózy by Vladimír Mináč 479 REVIEWS 485 FROM THE SCIENCE LIFE 491

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: