Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackDve state o modernom dramatickom umení (VHV, Ivan Lilge Lysecký)

Two Papers on Modern Dramatic Art (VHV, Ivan Lilge Lysecký)

Dana Hučková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 454-467

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 4. 3. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Hoci v kultúrnom živote slovenských komunít v priestore uhorskej Dolnej zeme pomerne dlhý čas absentoval priamy kontakt s divadelnou kultúrou, na prelome prvého a druhého desaťročia 20. storočia tvorili divadlo a dramatické umenie už stabilnú súčasť vojvodinskej slovenskej kultúry. Rozvíjala sa aj teoretická reflexia moderného dramatického umenia, čo dokumentujú dva články z Národných novín z roku 1914, pričom obaja autori boli viac alebo menej spätí práve so slovenským dolnozemským prostredím. Vladimír Hurban Vladimírov (1884 – 1950) zo Starej Pazovy, dnes hodnotený ako najvýznamnejší slovenský dolnozemský dramatik, sa v prednáške O dramatickom umení (Národnie noviny, 18. júla 1914) zameral na výklad základných princípov dramatického umenia od najstarších čias do súčasnosti, pričom vychádzal zo súvekej nemeckej teatrologickej literatúry. Na jeho stať bezprostredne reagoval Ivan Lilge-Lysecký (1886 - 1918), pôsobiaci istý čas v Báčskom Petrovci, ktorého článok Dramatické umenie (Národnie noviny, 30. júla 1914, 4. augusta 1914) bol programovo zameraný na modernú dramatiku – v tomto smere sa Lilge stal prvým slovenským informátorom o tzv. intímnom divadle. Obe state dokumentujú dobové, ešte vojnou nezasiahnuté myslenie o podobe a charaktere nového divadelného umenia, ktoré síce vyrastalo na pozadí analyticky zameraného naturalizmu a realizmu, ale dôraz kládlo už na syntetický výraz, symbol, štylizáciu a nové vyjadrenie intimity. Zároveň ukazujú, že modernistické úsilia neboli iba čisto poetickou alebo prozaickou záležitosťou, ale že rezonovali aj v oblasti drámy, a to v nanajvýš aktuálnej podobe a v tesnom prepojení s európskymi dobovými tendenciami a trendmi.

Although the cultural life of Slovak communities found in the territory of Hungarian Lower land quite long lacked a direct contact with dramatic culture, at the turn of the 1910s theatre and dramatic art were already an integral part of Slovak-language culture in Vojvodina. Theoretical reflection on modern dramatic art developed, too, which can be proven by two articles published in Národnie noviny in 1914. Both of the authors had more or less direct links with the Slovak-language Lower-land enviroment. Vladimír Hurban Vladimírov (1884 – 1950) from Stará Pazova, nowadays regarded as the most significant Lower-land playwright, focused in his lecture O dramatickom umení (On Dramatic Art, Národnie noviny, 18 July 1914) on the basic principles of dramatic art being applied from the earliest times to present, which he had derived from contemporary German theatre studies. His paper received an immediate response from Ivan Lilge-Lysecký (1886 - 1918), working in Báčki Petrovac for some time, whose article Dramatické umenie (Dramatic art, Národnie noviny, 30 July 1914, 4 August 1914) was intentionally specialized in modern dramatics – in this respect Lilge was the first Slovak to inform about so-called intimate theatre. Both of the papers show the contemporary - yet unaffected by war - thinking on the form and character of dramatic art, which on the one hand grew against a background of analytically oriented Naturalism and Realism, and, on the other hand, it placed weight on synthetic expression, symbol, stylistic features and a new way of depicting intimacy. At the same time, they demonstrate that modernists´ attempts were not merely poetic and prosaic, but they were also made in the area of drama, moreover they occurred in the most modern form and a close connection with European contemporary tendencies and trends. Key words: modernism, modern theatre, the theory of modern drama, reflection on modernist dramatics in the Slovak enviroment, Vladimír Hurban Vladimírov, Ivan Lilge-Lysecký

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Hučková, D. 2016. Dve state o modernom dramatickom umení (VHV, Ivan Lilge Lysecký). In Slovenská literatúra, vol. 63, no.6, pp. 454-467. DOI: https://doi.org/--

APA:
Hučková, D. (2016). Dve state o modernom dramatickom umení (VHV, Ivan Lilge Lysecký). Slovenská literatúra, 63(6), 454-467. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

modernizmus, moderné divadlo, teória modernej drámy, reflexia modernistickej dramatiky v slovenskom prostredí, Vladimír Hurban Vladimírov, Ivan Lilge-Lysecký

Práva / Rights:

Referencie: