Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackDvojdňové putovania dolnozemského Slováka po slovanskom svete

The Two-Day Pilgrimage of a Lower-land Slovak around the Slavic World

Jana Pácalová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 435-453

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 4. 3. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Predmetom štúdie sú cestopisné články Félixa Kutlíka (1843 – 1890) z druhej polovice šesťdesiatych rokov, uverejnené v rokoch 1867 a 1868 v Pešťbudínskych vedomostiach anonymne (Výlet do Krkonôš, Dva dni v Prahe) a pod pseudonymom Felkovský (Dva dni v Uhrách, Výlet na Laaland, Výlet na Ránu). Tieto kratšie cestopisy, ktoré doteraz neboli analyzované, zastupujú obrodenecký typ cestopisu s intencionálnou afinitou na kollárovské „ideologické“ dedičstvo, Kollárov široký koncept slovanského sveta a „pôvodných“ oblastí, osídlených Slovanmi. Cieľom ich analýzy je ukázať spôsob kreovania týchto textov ako typu obrodeneckého cestopisu založeného na mýtickej koncepcii jednotnej slovanskej vlasti, ktorého zakladajúcim textom je Kollárova Slávy dcéra. Dôraz je položený na sledovaní národnej emblematiky (hranice, symbol lipy, posvätné miesta Slovanov, trpiteľský národ atď.) v nadväznosti na koncept národného emblematizmu stredoeurópskych Slovanov Róberta Kiss Szemána (2014). Štúdia ďalej odpovedá na otázku, ako dolnozemský autor zobrazuje vo svojich cestopisných textoch Slovensko v porovnaní s obrazom iných krajín, čo vôbec myslí označením „naše“, „slovenské“, čo (akú krajinu, etnikum) vníma ako svoje domovské.

The subject of the paper is travel articles written by Félix Kutlík (1843 – 1890) in the second half of the 1860s and published in the years 1867 and 1868 in the Pešťbudínske vedomosti anonymously (Výlet do Krkonôš – A Trip to the Krkonoše, Dva dni v Prahe – Two Days in Prague) and under the pen name Felkovský (Dva dni v Uhrách – Two Days in Hungary, Výlet na Laaland – A Trip to Laaland, Výlet na Ránu – A Trip to Rána). These short travelogues, which have not been analysed so far, represent the revivalist type of travelogue featuring the intentional affinity to Kollaresque „ideological“ legacy, Kollár´s broad concept of the Slavic world and the „original“ areas inhabited by the Slavs. The goal of the analysis is to show the way of creating the writings as a type of revivalist travelogue based on the mythical concept of the united Slavic homeland, which was established by Kollár´s Slávy dcéra /The Daughter of Sláva/. The emphasis is placed on following the national emblems (borders, the linden tree symbol, the sacred places of the Slavs, the martyrlike nation etc.) in connection with the concept of the national emblematism of the central European Slavs formulated by Róbert Kiss Szemán (2014). The paper also answers the question how the Lower-land author depicts in his travelogues Slovakia in comparison with the images of other countries, what he means by the attributes „our“, „Slovak“, what (which country, ethnic group) he regards as his home. Key words: National revival, Romantic representation of the world, the places of memory, a tool of national identity, travelogue, national emblematism, emblematic geography, cultural authority

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Pácalová, J. 2016. Dvojdňové putovania dolnozemského Slováka po slovanskom svete. In Slovenská literatúra, vol. 63, no.6, pp. 435-453. DOI: https://doi.org/--

APA:
Pácalová, J. (2016). Dvojdňové putovania dolnozemského Slováka po slovanskom svete. Slovenská literatúra, 63(6), 435-453. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Národné obrodenie, romantická reprezentácia sveta, miesta pamäti, národnoidentifikačný prostriedok, cestopis, národný emblematizmus, emblematická geografia, kultúrna autorita

Práva / Rights:

Referencie: