Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNeznáma príležitostná tlač Michala Godru z roku 1841

Unknown occasional Print by Michal Godra from 1841

Oľga Vaneková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 422-434

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 4. 3. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Článok sa venuje neznámej príležitostnej tlači Michala Godru (1801 – 1874) Carmen pastoricium, ktorá vyšla v roku 1841 v Novom Sade, v čase, keď M. Godra pôsobil ako riaditeľ slovensko-nemeckého gymnázia v Novom Vrbase v Báčke vo Vojvodine. Tlač tvoria dve samostatné básne, eklogy, ktoré autor napísal pri príležitosti menovania šľachtica Antona Knézyho do funkcie podžupana Báčskej stolice. Príspevok sa zameriava na prvú z eklog s titulom Beata Bacska. Ecloga I. (Požehnaná Báčka, ekloga I.), ktorú tvorí 97 veršov zložených v hexametri. Keďže text básne nie je odbornej verejnosti známy, súčasťou je prepis latinského textu a prozaický preklad básne do slovenčiny. Na základe tematicko-motivickej interpretácie možno konštatovať, že báseň M. Godru Beata Bacska napĺňa žánrové charakteristiky eklogy: básnická výpoveď, štylizovaná ako prehovor postáv pastierov, tematizuje oslavu Báčky ako idylickej pastiersko-roľníckej krajiny, objavujú sa mytologické motívy a historické exkurzy, dopĺňajúce obraz oslavovanej krajiny. V súlade s požiadavkou „príležitostnosti“ básne aktualizuje Godra obraz krajiny mimoriadne veľkým počtom konkrétnych názvov geografických lokalít z Báčky a s nimi spojených dobových reálií. Príležitostná tlač M. Godru je dokladom, že ešte v štyridsiatych rokoch 19. storočia sa latinský jazyk používal v literárnej produkcii, minimálne pri tvorbe príležitostnej poézie.

The article deals with unknown occasional print by Michal Godra (1801 – 1874) Carmen pastoricium, which was published in year 1841 in Novi Sad, when M. Godra was working as the headmaster of the Slovak-German gymnasium in Novi Vrbas, Báčka, Vojvodina. The print consists of two autonomous poems, eclogues, which were written by the author on the occasion of appointing nobleman Anton Knézy as the Vice-ispán of Báčka County. The paper focuses on the first of the eclogues titled Beata Bacska. Ecloga I. (Blessed Báčka, eclogue I.), which is composed of 97 lines written in hexameter. Since the text of the poem is not well-known in professional circles, the article includes a transcription of the Latin text and a prosaic translation into Slovak. The interpretation of the themes and motifs leads to the conclusion that M. Godra´s poem Beata Bacska has the genre characteristics of the eclogue: a poetic message, arranged in the form of shepherds´ utterances, Báčka is glorified as the idyllic land of shepherds and farmers, some mythological motifs and historical digressions appear and complement the image of the glorified land. In line with the condition of the ´occasional nature´ of the poem, Godra updates the image of the land using an unusually high number of particular names of the geographical localities in Báčka as well as the period references. The occasional print by M. Godra is a proof of using the Latin language in literary production as late as the 1840s, at least in occasional poetry. Key words: Latin-language occasional poetry, the 19th century, Michal Godra, eclogue, Báčka

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Vaneková, O. 2016. Neznáma príležitostná tlač Michala Godru z roku 1841. In Slovenská literatúra, vol. 63, no.6, pp. 422-434. DOI: https://doi.org/--

APA:
Vaneková, O. (2016). Neznáma príležitostná tlač Michala Godru z roku 1841. Slovenská literatúra, 63(6), 422-434. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

latinská príležitostná poézia, 19. storočie, Michal Godra, ekloga, Báčka

Práva / Rights:

Referencie: