Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackContent - Inhalt - Obsah

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 0-0

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 13. 11. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Adam Svetlík, Kritické čítanie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku v druhej polovici 20. a začiatkom 21. storočia 235 Marina Šimáková Speváková, Postmoderná situácia slovenskej literatúry vo Vojvodine a procesy transformácie poézie od šesťdesiatych rokov 20. storočia 263 ROZHĽADY Jarmila Hodoličová, Pôvodná literárna tvorba pre deti a mládež vojvodinských Slovákov v rokoch 1996 – 2015 (bilancia) 287 Anna Margaréta Valentová, Slovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine 298 RECENZIE K dielu Jána Števčeka. Pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca, pedagóga, prekladateľa (Daniel Domorák) 303 Fülöpová, Marta: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia (Andrea Draganová) 305 Joanna Gosczcyńska: Wielkie spory małego narodu (Irena Bilińska) 309 Rišková, Lenka – Hučková, Dana (eds.): Viliam Turčány (Pamäť literárnej vedy) (Matúš Mikšík) 313

STUDIES Adam Svetlík, The Critical Reading of Slovak-language Vojvodina Literature Written in the Second Half of the 20th Century and the Early 21th Century 235 Marina Šimáková Speváková, The Post-Modern Situation of Slovak-language Literature of Vojvodina and the Processes of Poetry Transformation since the 1960s. 263 VIEWS Jarmila Hodoličová, The Authentic Literary Production for the Children and Youth of Vojvodina Slovaks Written between the Years 1996 and 2015 (Summary) 287 Anna Margaréta Valentová, Slovak-language Evangelical Magazines in Serbian Vojvodina 298 REVIEWS 303

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: