Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPôvodná literárna tvorba pre deti a mládež vojvodinských Slovákov v rokoch 1996 – 2015 (bilancia)

The Authentic Literary Production for the Children and Youth of Vojvodina Slovaks Written between the Years 1996 and 2015 (Summary)

Jarmila Hodoličová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 287-297

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 4. 3. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Literatúre pre deti vojvodinských Slovákov v Srbsku sa pozornosť prvýkrát venovala v roku 1968, na podnet časopisu Nový život, v rámci diskusie Literárna porada. V roku 1983 sa konala ďalšia diskusia pod názvom Naša detská poézia po oslobodení, v ktorej sa detská literatúra chápala ako najdôležitejšie odvetvie literárnej tvorby Slovákov v Srbsku. V období 1996 – 2015 došlo k rozvoju slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti vo všetkých druhoch (poézia, próza, dráma) aj v žánroch. Takisto sa posilnila odborná reflexia problematiky detskej literatúry (Pavol Mučaji: Podľa duše dieťaťa, 2005; Jarmila Hodoličová: Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti, 2005).

The literature for the children of Vojvodina Slovaks living in Serbia first received attention in year 1968, when it was prompted by magazine Nový život as part of the Literárna porada discussion. Another of such discussions called Naša detská poézia po oslobodení /Our children´s poetry after the liberation/ took place in 1983, where children´s literature was seen as the most important line of the literary production written by Slovaks living in Serbia. Between the years 1996 and 2015 Slovak-language Vojvodina literature for children underwent development in all the forms (poetry, prose, drama) and genres. In addition, the professional reflection on children´s literature improved, too (Pavol Mučaji: Podľa duše dieťaťa /In Line with A Child´s Soul, 2005; Jarmila Hodoličová: Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti /A Concise History of Slovak-language Vojvodina Prose for Children, 2005). Key words: literature for children, Vojvodina literature

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Hodoličová, J. 2016. Pôvodná literárna tvorba pre deti a mládež vojvodinských Slovákov v rokoch 1996 – 2015 (bilancia). In Slovenská literatúra, vol. 63, no.4, pp. 287-297. DOI: https://doi.org/-

APA:
Hodoličová, J. (2016). Pôvodná literárna tvorba pre deti a mládež vojvodinských Slovákov v rokoch 1996 – 2015 (bilancia). Slovenská literatúra, 63(4), 287-297. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

literatúra pre deti, vojvodinská literatúra

Práva / Rights:

Referencie: