Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 11. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

OBSAH ŠTÚDIE Vladimír B a r b o r í k , Šibolet socialistického realizmu (Uplatnenie pojmu v reflexii literatúry prvej polovice 70. rokov) 1 Pavel M a t e j o v i č , Literárna kritika v ére samizdatu 16 Radoslav P a s s i a , „Deštrukcia pojatia socialistického realizmu“ (ku kauze „magický realizmus“ v Romboide v roku 1987) 22 Iva M á l k o v á, Tvůrčí a „ediční“ činnost Jaromíra Šavrdy a „kritika“ v soudních rozsudcích a trestním spisu 29 . ROZHĽADY Lenka R i š k o v á , Neprehliadnuteľná, no prehliadaná „truchlivost Dobromyslova“ 45 DISKUSIA Kristína P a v l o v i č o v á , Odpoveď J. Zamborovi na kritiku Dekonštrukcia Proglasu 64 RECENZIE Petříček, Miroslav (text) – Fila, Rudolf (ilustrácie): Obraz a slovo (Fedor M a t e j o v ) 70 Passia, Radoslav: Na hranici (Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál) (Michal J a r e š ) 73 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2014 – 2015 (Andrea D r a g a n o v á ) 77

CONTENTS STUDIES Vladimír B a r b o r í k , The Shibboleth of Socialist Realism (Applying the Technical Term in Reflection of Literature Written in the First Half of the 1970s) 1 Pavel M a t e j o v i č , Literary Criticism in the Era of Samizdat 16 Radoslav P a s s i a , „Destruction of the Concept of Socialist Realism“ (on the „Magic Realism“ case in Romboid in 1987) 22 Iva M á l k o v á, Creative and „Editing“ Activities of Jaromír Šavrda and „Criticism“ in Judgements and Criminal File 29 VIEWS Lenka R i š k o v á , Noticeable, yet unnoticed „mournfullness of Dobromysl“45 . DISCUSSION Kristína P a v l o v i č o v á , Response to J. Zambor and his Criticism of Deconstructing Proglas 64 REVIEWS 70 FROM THE SCIENCE LIFE 77

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: