Informácia o dokumente / Document Info
Späť / Back„Deštrukcia pojatia socialistického realizmu“ (ku kauze „magický realizmus“ v Romboide v roku 1987)

„Destruction of the Concept of Socialist Realism“ (on the „Magic Realism“ case in Romboid in 1987)

Radoslav Passia

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2016, 22-28

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom tejto prípadovej štúdie je prispieť k poznaniu mechanizmov, ktorými oficiálna komunistická moc kontrolovala a reglementovala literárnokritickú prevádzku v slovenskej literatúre koncom osemdesiatych rokov 20. storočia. Autor rekonštruuje jednu kauzu z roku 1987, ktorá sa týka časopisu Romboid. Na konkrétnom prípade z dobovej literárnej prevádzky ukazuje, že aj koncom osemdesiatych rokov pôsobili v slovenskej literatúre výrazne dogmatické a konzervatívne prúdy zotrvávajúce na rigidnej obhajobe socialistického realizmu ako jedinej dobovo prípustnej umeleckej metóde.

Key words: literary criticism, Socialist Realism, Magic Realism, Normalization The goal of the present case study is to help understand the mechanisms used by the official Communist power to control and regulate literary critical production in Slovak literature written in the late 1980s. The author reconstructs a case from the year 1987, which concerns the magazine Romboid. He uses the particular case of contemporary literary life to show that Slovak literature in the late 1980s also featured strong dogmatic and conservative trends persisting in rigid defense of Socialist Realism as the only artistic method acceptable at that time.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Passia, R. 2016. „Deštrukcia pojatia socialistického realizmu“ (ku kauze „magický realizmus“ v Romboide v roku 1987). In Slovenská literatúra, vol. 63, no.1, pp. 22-28. DOI: https://doi.org/--

APA:
Passia, R. (2016). „Deštrukcia pojatia socialistického realizmu“ (ku kauze „magický realizmus“ v Romboide v roku 1987). Slovenská literatúra, 63(1), 22-28. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

literárna kritika, socialistický realizmus, magický realizmus, normalizácia

Práva / Rights:

Referencie: