Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMotulkova spojitosť s katolíckou modernou v literárnokritickom kontexte

The Connection between Motulko, the writer, and a movement of Catholic Modernism in the Context of literary critique

Jozef Brunclík

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 291-305

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V rokoch budovania nového poriadku po druhej svetovej vojne, ešte len v časoch anticipácie ideologických represálií voči konfesiám vystupujú z úzadia talentovaní literáti – nové nádeje slovenskej katolíckej spisby. V tomto kontexte dejinných udalostí zarezonovalo i meno poeta tichej a kondenzovanej lyriky, Jána Motulka. Hĺbavý intelektuál – introvert – Ján Motulko predovšetkým svojou poéziou (v tematike, poetike, konfesii...), ale i svetonázorovými postojmi vytvoril s básnikmi katolíckej moderny istý korelačný vzťah, súvzťažnosť. Príslušnosť ku slovenskej katolíckej moderne ako literárnej skupine vehementne celý svoj život popieral; literárna kritika si uvedené súvislosti povšimla, ale vplyvom nuáns doby boli jej postrehy najskôr príliš univerzalizujúce, neskôr s nálepkou spoločensky nežiaduce; po novembri 1989 často formulované iba na základe explicitne špecifikovanej analógie. Iba jej malá časť vychádzala v úsilí pri rehabilitácii a reedícii Motulkových prác z vlastných textových analýz a nekopírovala iba slovníkové a encyklopedické portrétové formulácie.

During the years of building a new order after World War II, even in times of anticipation of ideological repression of confession, talented writers stood out from the crowd as a new hope for Slovak Catholic writings. In this context of historical events, the name of a poet who wrote quiet and condensed lines resonated: Ján Motulko. Ján Motulko, a thoughtful intellectual and introvert, created a certain correlating relationship and bond with modern Catholic poets of his era, mainly through his poetry (in its themes, poetic style, confessions, etc.). However, for his entire life he vehemently denied any affiliation with Slovak Catholic modern literary groups. Literary critics noticed his connection with them, but due to the nuances of the period, their commentaries were first considered too universal and then labelled as socially undesirable. After the Velvet Revolution in November 1989, they were often formulated only based on an explicitly specified analogy. Only a small part of them was based on an effort at rehabilitation and republishing of Motulko's work from original text analysis, and did not just copy dictionary and encyclopaedic portrait formulations. Key words: introvert, correlating relationship, Slovak Catholic modern

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Brunclík, J. 2015. Motulkova spojitosť s katolíckou modernou v literárnokritickom kontexte . In Slovenská literatúra, vol. 62, no.4, pp. 291-305. DOI: https://doi.org/--

APA:
Brunclík, J. (2015). Motulkova spojitosť s katolíckou modernou v literárnokritickom kontexte . Slovenská literatúra, 62(4), 291-305. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Ján Motulko, introvert, korelačný vzťah, slovenská katolícka moderna

Práva / Rights:

Referencie: