Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 11. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Kristína Pavlovičová, Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu (Dokončenie z minulého čísla) 269 Jozef Brunclík, Motulkova spojitosť s katolíckou modernou v literárnokritickom kontexte 291 Vladimír Barborík, Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov (Dokončenie) 306 ROZHĽADY Barbara Suchoń-Chmiel, Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka v kontexte Šmalkaldských článkov Martina Luthera 319 Zora Prušková, Skica k Johanidesovi (ohliadnutie v čase: 1995 – 2015) 331 RECENZIE Passia, Radoslav – Taranenková, Ivana (eds.): Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra na začiatku 21. storočia (Marta Součková) 341 Přibáň, Michal: Česká literární nakladatelství 1949 – 1989 (Monika Kapráliková) 344 Jedličková, Alice (ed.): O popisu (Karol Csiba) 347

STUDIES Kristína Pavlovičová, Some Ambiguity about Great-Moravian Proglas Written in Old Church Slavic (The Final Part.) 269 Jozef Brunclík, The Connection between Motulko, the writer, and a movement of Catholic Modernism in the Context of literary critique 291 Vladimír Barborík, An Outline of the Changes in Slovak Literary Criticism from the Mid-1960s to the Early 1970s. (The Final Part.) 306 VIEWS Barbara Suchoń-Chmiel, Imprisonment, Liberation and Peregrination of Jan Simonides and His Comrade Tobias Masnik in the Context of The Smalcald Articles by Luther 319 Zora Prušková, A Sketch of Johanides (looking back in time: 1995 – 2015) 331 REVIEWS

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: