Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackAko citovať / How to Cite:
ISO 690:
Hajdučeková, I. 2015. Funkcia ženských a mužských postáv v epickej štruktúre krátkych próz Jána Čajaka. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.3, pp. 190-211. DOI: https://doi.org/-

APA:
Hajdučeková, I. (2015). Funkcia ženských a mužských postáv v epickej štruktúre krátkych próz Jána Čajaka. Slovenská literatúra, 62(3), 190-211. DOI: https://doi.org/-

Funkcia ženských a mužských postáv v epickej štruktúre krátkych próz Jána Čajaka

The Functions of the Female and Male Characters in the Epic Structure of Short Proses by Ján Čajak

Ivica Hajdučeková

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2015, 190-211

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V krátkych prózach J. Čajaka sa autorka sústredí na dynamizmus ženských a mužských postáv s cieľom odhaliť sémantické a kompozičné využitie rodových vzťahov v epickej línii sujetu. Na základe následnej komparácie s rodovým aspektom v prozaickej tvorbe M. Kukučína sa dotýka problému umeleckých kritérií pri zaradení autora do kontextu slovenskej literatúry.

The author of the paper focuses on the dynamism of the female and male characters in short proses by Ján Čajak in order to reveal the use of gender relations in the epic line of syuzhet in terms of semantics and composition. The subsequent comparison of the gender aspect in proses by Martin Kukučín helps her address the issue of artistic criteria when classifying the writer in the context of Slovak literature. Key words: prose, gender, epic line, composition, syuzhet, female and male characters

Kľúčové slová / Keywords:

Kľúčové slová: próza, rod (gender), epická línia, kompozícia, sujet, ženské a mužské postavy

Práva / Rights:

Referencie: