Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Contens

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 0-0

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 11. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

OBSAH 2 * LXII. ROČNÍKA * 2015 ŠTÚDIE Ivana Taranenková, Na rube sprítomňovania ideálu (Melanchólia v diskurze slovenského literárneho realizmu) 81 - 95 Vladimír Barborík, Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov 96 - 114 ROZHĽADY Miloslav Konečný, Apologus ako žáner barokovej literatúry 115 - 128 Martina Zajíčková, Obraz Turka v tvorbe Slovákov a Macedóncov 129 - 138 Pavol Markovič, Žánrová iniciácia memoárových a cestopisných próz v slovenskej literatúre v období baroka 139 - 146 KRONIKA Za kolegom Michalom Gáfrikom (Vladimír Petrík) 147 - 148 RECENZIE Maruszová Šebová, Katarína: Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku. Dolnozemská tradícia v súčasnej slovenskej próze v Maďarsku (Marta Součková) 149 - 151 Koten, Jiří: Jak se dělá fikce slov (Ivana Taranenková) 152 - 155 ANOTÁCIE Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium (Katarína Štafurová) 156 - 157 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Odraz I. a II. svetovej vojny v literatúre (Karol Csiba) 158 - 160

STUDIES Ivana Taranenková, On the Reverse of Bringing the Ideal to Life (Melancholy in the Discourse of Slovak Literary Realism) 81 – 95 Vladimír Barborík, An Outline of the Changes in Slovak Literary Criticism from the Mid-1960s to the Early 1970s. 96 – 114 VIEWS Miloslav Konečný, Apologue as a Genre of Baroque Literature 115 – 128 Martina Zajíčková, The Image of the Turk in the Works of the Slovaks and the Macedonians 129 – 138 Pavol Markovič, The Genre Initiation of the Travel Memoirs in Slovak Baroque Literature 139 – 146

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: