Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackApologus ako žáner barokovej literatúry

Apologue as a Genre of Baroque Literature

Miloslav Konečný

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 115-128

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 11. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V žánrovom spektre slovenskej barokovej literatúry sa objavil aj menej známy žáner apologus. Stalo sa tak v diele Apologorum moralium libri VI (Trnava, 1747, 1752), ktorého autorom je Konštantín Halapi (1698 – 1752). Pojem apologus možno prekladať ako bájka, k bájke odkazuje svojím názvom aj množstvo textov, ktoré zbierka obsahuje. Bájky sa v slovenskej barokovej literatúre objavujú zväčša v kázňach vo funkcii exempiel, často sú tiež súčasťou rukopisných zborníkov ľudovej a poloľudovej literatúry, v oboch prípadoch je ich adresátom skôr jednoduchší čitateľ. Halapiho apológy sú v mnohom odlišné, latinský jazyk a časomiera naznačujú, že sú určené vyspelému čitateľovu, zároveň nevystupujú vo funkcii exempiel, autor ich ponúka ako autonómne umelecké texty. Štúdia ponúka krátky pohľad na historický vývoj žánru bájka a pojmu apologus v kontexte antickej a novolatinskej literatúry. Analýzou úvodu Halapiho zbierky, v ktorej básnik ponúka svoje vlastné vnímanie žánru apologus, sa v práci tiež skúma, ako bol žáner chápaný v dobovom literárnom kontexte. Halapi zdôrazňuje najmä didaktickú funkciu literatúry a persuazívny potenciál esteticky hodnotných krátkych alegorických príbehov, bez vážnejších problémov akceptuje ich nezakrytú fiktívnosť, keďže „výmysly“ v nich stoja v službe pravde a výchove.

Within the genre range of Slovak Baroque literature there has appeared to be a less known genre called apologue. It happened in the work titled Apologorum moralium libri VI (Trnava, 1747, 1752) by Konštantín Halapi (1698 – 1752). Apologue can be translated as fable. Fable is also referred to in many titles of the texts in the collection. Fables appear in Slovak Baroque literature as parts of sermons fulfilling the function of exemplums as well as parts of manuscript almanacs of folk and semi-folk literature. In both cases the target reader was a simple individual. Halapi´s apologues are different in many ways; the Latin language and quantitative metre suggest that these apologues are meant for advanced readers, and are not used as exemplums. The author offers them as autonomous works of art. The paper offers a brief overview of the historical development of fable as a genre and apologue as a concept in the context of Ancient and neo-Latin literature. The analysis of Halapi´s collection, where the poet offers his own view of apologue as a genre, is used to examine how the genre was perceived in the context of the contemporary literature. Halapi highlights the didactic function of literature and the persuasive potential of aesthetically valuable allegorical short stories. He freely admits their unconcealed fictitiousness as the „invented things“ in the stories serve the truth and education.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Konečný, M. 2015. Apologus ako žáner barokovej literatúry. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.2, pp. 115-128. DOI: https://doi.org/--

APA:
Konečný, M. (2015). Apologus ako žáner barokovej literatúry. Slovenská literatúra, 62(2), 115-128. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

apologus, bájka, exemplum, Halapi

Práva / Rights:

Referencie: