Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNáčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov

An Outline of the Changes in Slovak Literary Criticism from the Mid-1960s to the Early 1970s.

Vladimír Barborík

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 96-114

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 11. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Literárnohistorická štúdia je venovaná premenám slovenskej literárnej kritiky počas vymedzeného obdobia. Rekonštruuje proces dočasnej emancipácie kritiky, teda vytvorenie samostatného literárnokritického poľa v polovici 60. rokov, ako aj následný zánik tohto poľa ako autonómneho priestoru počas spoločenskej a kultúrnej „normalizácie“ na začiatku nasledujúceho desaťročia (koncepčne a terminologicky je pojem pole – napr. spoločenské, mocenské, politické alebo kultúrne či literárne – použitý v zmysle, ktorý mu udelil francúzsky sociológ Pierre Bourdieu). Štúdia sa skladá z troch kapitol, tá prvá približuje dve polemické vystúpenia kritika Milana Hamadu (spor s Vladimírom Mináčom a polemiku nad básnickou knihou Miroslava Válka Milovanie v husej koži), ktoré v polovici 60. rokov významne prispeli ku konštituovaniu samostatného literárnokritického poľa. To sa vymedzovalo tak voči dobovým mocenským štruktúram, ako aj voči literárnemu poľu: kritika prestala slúžiť (či už politike, alebo spisovateľom) a stala sa, prvýkrát po roku 1948, samostatným činiteľom dobového spoločenského diania. Druhá polovica 60. rokov je tak krátkym obdobím, v ktorom sa zavŕšil proces relatívnej, vonkajšími možnosťami socialistického režimu limitovanej emancipácie domácej literárnej kritiky. Vtedajšej štruktúre literárnokritického poľa, teda žánrovým a funkčným podobám kritického diskurzu je venovaná druhá časť štúdie. Zmenená spoločenská situácia po okupácii Československa v auguste 1968 sa zásadným spôsobom prejavila predovšetkým v oblasti kultúry a humanitných vied. Séria administratívnych, mocensky motivovaných rozhodnutí postihla tvrdo aj domácu literárnu kritiku. Viacerí jej významní predstavitelia boli eliminovaní z verejného priestoru, niektoré kultúrne a literárne časopisy, predstavujúce dovtedy prirodzený priestor pre živú reflexiu literatúry, zanikli a ostatné prešli zásadnými zmenami. Išlo o postupný proces, ktorý v základných obrysoch rekonštruuje záverečná časť štúdie. Výsledkom týchto zásahov bolo, že literárna kritika stratila svoju samostatnosť a opäť, podobne ako na prelome 40. a 50. rokov, no zároveň v iných podmienkach, sa dostala pod kontrolu moci.

This literary history paper is concerned with the changes of Slovak literary criticism over a certain period of time. It reconstructs the process of the criticism becoming temporarily emancipated, i.e. the autonomous field of literary criticism was established in the mid-1960s, and, subsequenty, it ceased to exist during the social and cultural „normalization“ in the early years of the following decade (field - e.g. social, political, cultural or literary – is used here as a concept and a technical term in the sense as defined by French sociologist Pierre Bourdieu). The paper consists of three chapters; the first one presents two polemic articles by critic Milana Hamada (the argument with Vladimír Mináč and a polemic over Miroslav Válek´s collection of poems Milovanie v husej koži /Lovemaking with Goose Pimples on/), which made a significant contribution to forming the autonomous field of literary criticism in the mid-1960s. It defined its territory against the contemporary power structures as well as the literary field: criticism stopped serving (both politicians and writers) and became, for the first time after 1948, an autonomous factor of the social context in those times. The second half of the 1960s was thus a short period of time when the relative emancipation of domestic literary criticism influenced by the external limits of the Socialist regime was finalized. The contemporary structure of the literary field, i.e. the genres and other forms of critical discourse, is discussed in the second chapter of the paper. The changes in the social situation after the invasion of Czechoslovakia in August 1968 had a dramatic impact on culture and the humanities. A number of decisions made in the name of power severely affected the domestic literary criticism. Several of the significant critics were ousted from public life, some of the cultural and literary magazines providing space for reflection on literature were banned while other ones went through significant transformations. It was a gradual process, the outline of which is reconstructed in the final part of the paper. As a result of the interventions, literary criticism lost its autonomy and again came under control of political power just like in the 1940s and 1950s, although the new conditions were different.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Barborík, V. 2015. Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.2, pp. 96-114. DOI: https://doi.org/--

APA:
Barborík, V. (2015). Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov. Slovenská literatúra, 62(2), 96-114. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

slová: literárna kritika, literárne pole, literárnokritické pole, spoločenské pole, šesťdesiate roky, kultúrna normalizácia

Práva / Rights:

Referencie: