Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNa rube sprítomňovania ideálu (Melanchólia v diskurze slovenského literárneho realizmu

On the Reverse of Bringing the Ideal to Life (Melancholy in the Discourse of Slovak Literary Realism)

Ivana Taranenková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 81-95

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 11. 4. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia sa zameriava na viaceré prejavy melanchólie v diskurze slovenského literárneho realizmu – v diele P. O. Hviezdoslava, ale predovšetkým v prózach S. H. Vajanského a M. Kukučína. Čerpajúc z najnovších výskumov tejto problematiky interdisciplinárneho charakteru sleduje podvojnú prítomnosť melanchólie v národnoobrodeneckom naratíve, ktorá poukazuje na základný rozpor slovenskej kultúry 19. storočia, pohybujúcou sa medzi ideálom a jeho realizáciami, resp. jeho deficite v empirickej skutočnosti. Melanchólia sa napriek explicitnému vytesňovaniu stáva kategóriou odhaľujúcu hlbšie štruktúrne vlastnosti slovenskej kultúry, a teda aj literatúry 19. storočia, s ktorými súvisí aj nostalgické a utopické momenty tematizované i v početných literárnych textoch. Predstavuje „negatívnu skutočnosť“ (L. F. Földényi), v ktorej sa zrkadlia jej úsilia, ambície a rozpory, presahujúce ďaleko za svoju dobu.

The paper is focused on several ways of presenting melancholy in the discourse of Slovak literary Realism – in the works by P. O. Hviezdoslav but mostly in the proses by S. H. Vajanský and M. Kukučín. Built on the latest research into the subject matter of interdisciplinary character, it deals with the dual presence of melancholy in the national revivalist narrative, which highlights the fundamental contradiction in Slovak literature of the 19th century oscillating between the ideal and its manifestations, i.e. the deficit of it in empirical experience. Despite the explicit marginalization, melancholy becomes a category showing deeper structural qualities of Slovak culture including Slovak literature in the 19th century, which is related to the nostalgic and utopian moments being the subject of numerous writings. It represents the „negative reality“ (L. F. Földényi), which reflects its efforts, ambitions and contradictions reaching beyond the actual era.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Taranenková, I. 2015. Na rube sprítomňovania ideálu (Melanchólia v diskurze slovenského literárneho realizmu. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.2, pp. 81-95. DOI: https://doi.org/--

APA:
Taranenková, I. (2015). Na rube sprítomňovania ideálu (Melanchólia v diskurze slovenského literárneho realizmu. Slovenská literatúra, 62(2), 81-95. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

melanchólia, slovenský literárny realizmus, ideál a realita, slovenská kultúra 19. storočia

Práva / Rights:

Referencie: