Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

In: Slovenská literatúra, vol. 62, no. 1
Detaily:
Rok: 2015
O článku:
ŠTÚDIE Monika Kapráliková, Elán vo vojnovej Bratislave: podoba a okolnosti vydávania časopisu v rokoch 1939 – 1944 1 Pavel Matejovič, Cenzúra na Slovensku v druhej polovici päťdesiatych rokov (Aktéri a vybrané dokumenty) 15 DOKUMENTY Výber z archívnych materiálov Správy tlačového dozoru 33 ROZHĽADY Dušan Teplan, Ján E. Bor – Michal Považan: Literárny rozhovor 46 RECENZIE Winczer, Pavol: Literatúra v hľadaní človeka (20. roky: Karel čapek, Iľja Erenburg); Skladanie minulosti (evokácie a skice) (Fedor Matejov) 52 Bohemica litteraria, roč. 17, 2014, č. 1 (Jana Pácalová) 57 Sabatos, Charles D.: Medzi mýtom a históriou: Obraz Turka v stredoeurópskej literatúre (Dagmar Kročanová) 60 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnohistorické kolokvium III. Barok (Katarína Štafurová) 65

Studies: Monika Kapráliková, The Elán in Wartime Bratislava: the Character of the Magazine and the Circumstances of Its Publishing between the Years 1939 – 1944 1 Pavel Matejovič, The Censorship in Slovakia in the Second Half of the 1950s. (The people involved and the selected documents) 15 Documents: Selections of archival Materials of the Office of Press Supervision 33 Views: Dušan Teplan, Ján E. Bor – Michal Považan: A Literary Interview 46 REVIEWS 52 FROM THE SCIENCE LIFE 65