Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKonverzácia ako predmet interdisciplinárneho výskumu

Conversation as a Subject Matter of Interdisciplinary Research

Adam Bžoch

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 349-371

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 30. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia si kladie za cieľ zmapovať pole záujmu o fenomén konverzácie vo viacerých oblastiach humanitných vied (kultúrna história, sociológia, lingvistika) posledných desaťročí, pričom vychádza z toho, že toto pole sa vytvorilo v dôsledku sémantického odlíšenia od príbuzných pojmov (rozhovor, dialóg). V centre pozornosti sa ocitá docenenie konverzácie ako sociokultúrneho a lingvistického javu, ktorého základná funkcia je v rôznych obdobiach a spoločenských prostrediach sociálno-stabilizačná a ktorého jednotlivé formy sa dajú študovať na základe tak ústnych ako aj písomných záznamov, čo umožňuje prístup k historickým podobám konverzačnej kultúry. Autor vzájomne konfrontuje viaceré pokusy o definičné určenie konverzácie a formuluje kompetencie a niektoré úlohy, ktoré môžu vyplynúť pre výskum konverzácie pre literárnu vedu.

The paper aims to map the field of interest in conversation as a phenomenon in various arts (cultural history, social science, linguistics) in the last few decades, assuming that the field was established in order to differentiate it from other similiar notions such as a dialogue. What has become the centre of attention is the acknowledgement of conversation as a social, cultural and linguistic phenomenon, the main function of which in different periods of time and social enviroments has been that of social stabilization, and the various forms of which can be studied using as sources the oral as well as written records, which enables access to the historical forms of conversational culture. The writer offers a mutual confrontation between several attempts at defining conversation and formulates competences and certain tasks which can be faced by literary research on conversation.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Bžoch, A. 2014. Konverzácia ako predmet interdisciplinárneho výskumu. In Slovenská literatúra, vol. 61, no.5, pp. 349-371. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bžoch, A. (2014). Konverzácia ako predmet interdisciplinárneho výskumu. Slovenská literatúra, 61(5), 349-371. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Conversation, research on conversation, arts

Práva / Rights:

Referencie: