Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackOrfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci

Melancholic Orpheus? The Classical Musical Myths in Archetypal Interpretation

David Kozel

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 303-311

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 30. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cílem příspěvku je předložit archetypální interpretaci Orfea jako představitele antického hudebního mýtu. Text sleduje nejen vztah mýtu a hudby, ale především hledá možné melancholické rysy mytologické postavy. Metodologickým východiskem je primárně teorie archetypu Carla Gustava Junga. Mytologický obraz Orfea v antické literatuře je konfrontován s tehdejším chápáním melancholie se zohledněním širší platnosti symbolizace archetypu. Orfeus se začleňuje do mytologického rámce Apollóna a orfismu. K základním motivům mýtu patří hudební projev postavy (hra na lyru, zpěv), cesta do podsvětí za Eurydikou a tragická smrt. Archetypálně se zde projevuje obraz hrdiny, bytostného Já, anima, animy, moudrého starce. Ústředním motivem je Orfeovo ohlédnutí za Eurydikou při cestě z podsvětí, jde o výraz neintegrování psychických obsahů individuace a smrti animy. Konsekvencí popsaného jevu je smrt hrdiny roztrháním na kusy ze strany žen. Melancholické prvky mýtu se projevují směřováním ke smrti na základě deficitu animy, v další rovině jde o iniciování melancholie zásvětní zkušeností a souvislostí s hudbou. S antickým chápáním melancholie Orfea spojuje výjimečnost uměleckých schopností. Zapojením archetypálního přístupu k mýtu a interpretačním využitím analýzy melancholie jsme vytvořili amplifikovaný obraz Orfea, který lze uplatnit při interpretacích uměleckých děl.

The aim of this paper is to present the archetypal interpretation of Orpheus as the representative of the classical musical myth. The text tracks the relationship between myth and music as well as explores possible melancholic features of the mythological character. The methodological basis is primarily the theory of archetype by Carl Gustav Jung. The mythological image of Orpheus in ancient literature is confronted with the former understanding of melancholy, taking account of the broader archetypal symbolization. Orpheus is incorporated into the mythological framework of Apollo and Orphism. The basic motifs of the myth include musical expression of the character (playing the lyre, singing), his journey to the underworld to retrieve Eurydice and his tragic death. There is an archetypal manifestation of the hero, the Self, the anima, the animus, the wise old man. The central motif is that of Orpheus turning around to look at Eurydice on the way from the underworld, it is an expression of unintegrated mental contents of individuation and the death of anima. The consequence of the described phenomenon is the death of the character by ripping his body to pieces by the women. The melancholy elements of myth show by moving towards the death based on the deficit of anima, on the next level the melancholy is initiated by the underworld experience and connection with music. The ancient view of Orpheus´s melancholy is connected to exceptional artistic abilities. By combining the archetypal approach to the myth and the interpretation analysis of melancholy, the amplified image of Orpheus has been created, which can be applied to interpretations of works of art.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Kozel, D. 2014. Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci . In Slovenská literatúra, vol. 61, no.4, pp. 303-311. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kozel, D. (2014). Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci . Slovenská literatúra, 61(4), 303-311. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

ORPHEUS, ARCHETYPE, MYTH, MUSIC

Práva / Rights:

Referencie: