Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Contents

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 0-0

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 30. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

OBSAH ŠTÚDIE Jana P á c a l o v á, Zrodenie legendy: medzi Hurbanom a Vlčkom (Dokončenie.) 265 Fedor M a t e j o v, Texty a skulptúry/monumenty (K básní Š. Strážay Mesto a k jej asociačnému pozadiu) 292 David K o z e l, Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci 303 ROZHĽADY Zora P r u š k o v á, Melancholická stopa v autoreferenčných naratívoch (R. Sloboda: Jeseň) 312 Soňa P a š t e k o v á, Nostalgia za neexistujúcou „krajinou detstva“ v impresionistickej poviedke Ivana Bunina (k žánrovej podobe próz Temné aleje). 322 KRONIKA Za Ivanom Kadlečíkom (Vladimír P e t r í k) 329 RECENZIE Rebro, Derek: Jej mesto v jeho svete? Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča (Lenka Š a f r a n o v á) 331 Zweig, Stefan: Svet včerajška. Spomienky Európana (Katarína Z e c h e l o v á) 335 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Umenie vo vojne – Vojna v umení (Pamäť 1. svetovej vojny v literatúre a umení) (Karol C s i b a) 339 Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2012 – 2014 (Jana P á c a l o v á) 341

STUDIES Jana P á c a l o v á, The Birth of a Legend: between Hurban and Vlček (The Final Part) 265 Fedor M a t e j o v, The Texts and The Sculptures/Monuments (On the Poem The City by Š. Strážay and Its Associated Background) 292 David K o z e l, Melancholic Orpheus? The Classical Musical Myths in Archetypal Interpretation 303 VIEWS Zora P r u š k o v á, A Trace of Melancholy in Self-Referential Narratives (R. Sloboda: Autumn) 312 Soňa P a š t e k o v á, Nostalgia for the Non-Existing „Land of Childhood“ in an Impressionist Short Story by Ivan Bunin (On the Genre in Dark Avenues) 322 CHRONICLE REVIEWS FROM THE SCIENCE LIFE

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: