Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Studia Politica Slovaca

Front Page

Domovský ústav: Ústav politických vied SAV

Jazyk: Slovensky, Anglicky

www: www.upv.sav.sk

E-mail:

Adresa:
Ústav politických vied SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


STUDIA POLITICA SLOVACA. Časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy je indexovaný v databázach CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH, ako aj v ďalších databázach.

ISSN 1337-8163 (tlačené vydanie)
ISSN 2585-8459 (online)

Informácia o časopise

Studia Politica Slovaca je recenzovaný časopis zameraný na politológiu, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy.
Poslaním časopisu Studia Politica Slovaca, ktorého vydavateľom je Ústav politických vied SAV, je prispieť k poznaniu, vzdelávaniu a verejnej informovanosti o politických vzťahoch vo vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle publikovaním vedeckých príspevkov a ďalších informácií v širokej žánrovej palete od autorov rozličnej ideovej orientácie a politického zamerania.
Časopis kladie dôraz na teóriu politiky, prezentáciu výskumu politických systémov, politických aktivít a ich vybraných aspektov, dejín politického myslenia, najnovších politických dejín a problematiku medzinárodných vzťahov.
Štruktúra časopisu je nasledovná: Základom časopisu je rubrika Štúdie a analýzy. V časti Informácie prinášame správy o vedeckých projektoch, podujatiach a politologických pracoviskách. Okrem tradičných informácií o vedeckých podujatiach, ako sú konferencie, sympóziá, semináre, obhajoby, habilitácie, budeme zaraďovať aj informácie o výskumných programoch a výstupoch ústavu, ako i spolupracujúcich a ďalších pracovísk. Súčasťou časopisu sú aj Recenzie/anotácie vybraných vedeckých prác.
Periodikum Studia Politica Slovaca vychádza dvakrát do roka v štandardnej akademickej štruktúre. Je určené predovšetkým vedeckým a odborným pracovníkom, študentom vysokých škôl spoločenskovedného zamerania, ale aj širšej verejnosti.

Pravidlá publikovania v časopise

Časopis prijíma pôvodné vedecké práce z oblasti politických vied, najnovších politických dejín a medzinárodných vzťahov. Príspevky sú podrobené recenznému konaniu odborníkmi, zaoberajúcimi sa danou problematikou. Po recenznom konaní príspevky hodnotia jednotliví členovia redakčnej rady. Príspevok môže byť autorom vrátený na prepracovanie na základe výsledkov recenzného konania a pripomienok členov redakčnej rady. O publikovaní príspevkov rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá si vyhradzuje právo ponúknutý príspevok zamietnuť, pokiaľ nespĺňa požadované kritériá z hľadiska odborného zamerania periodika, vedeckého prínosu a formálnej úpravy. Pokiaľ autor poskytne príspevok viacerým vydavateľom zároveň, redakčná rada časopisu Studia Politica Slovaca sa ďalej takýmto príspevkom zaoberať nebude, pretože takéto konanie je neetické.

Šéfredaktor: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Výkonná redaktorka: Mgr. Jana Sivičeková
Redakčná rada:
Mgr. Norbert Kmeť, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
PhDr. Zuzana Poláčková, CSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Doc. Mgr. Peter Juza, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha, Česká republika)
Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika)
Doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Darina Malová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika)
Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika)

Vyhlásenie o voľnom prístupe
Časopis Studia Politica Slovaca je časopis s voľným prístupom podľa definície Budapest Open Access Initiative (BOAI), pričom jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii [CC BY]. Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora.